150210 Pressmeddelande

Firefly AB (publ) - Bokslutskommuniké 2014

First North:FIRE

 

• Orderingången minskade med 4 % till 128,8 mkr (134,3 mkr)
• Orderstocken minskade med 9 % till 36,9 mkr (40,7 mkr)
• Omsättningen ökade med 10 % till 134,0 mkr (121,4 mkr)
• Rörelseresultatet uppgick till 8,1 mkr (10,1 mkr)
• Resultat per aktie blev 1,04 kr (1,29 kr)
• Förvärv av MGD-teknologin av RST Rostock System-Technik GmbH
• Utdelning föreslås med 0,60 kr (0,50 kr) per aktie


Verksamheten

Under perioden har efterfrågan på Fireflys produkter och tjänster varit fortsatt stabil. En nedgång på den ryska marknaden har kompenserats av en kontinuerligt förbättrad efterfrågan i Europa och Asien samt under det senaste kvartalet även i Latinamerika. Marknadssegmenten biobränsle, värmekraftverk, återvinning och boardindustri har fortsatt visat hög aktivitetsnivå, medan mjukpappers- och träbearbetningsindustri uppvisat lägre aktivitetsnivå. Övertagandet av den under året förvärvade detektorteknologin MGD utvecklas enligt plan. Sedan förvärvet slutförts har utvecklingen och tillverkningen flyttats till Sverige.

Affärsområdet Industriapplikationer redovisade för det fjärde kvartalet en orderingång på 33,7 mkr. Detta är den högsta orderingången för ett fjärde kvartal, och den näst högsta orderingången för ett enskilt kvartal, någonsin.

Affärsområdet Infrasystem utvecklas fortsatt positivt och order på mindre system och uppgraderingar har erhållits. Under året har systemet Sentio® provats hos tunnelägare med goda resultat och intresset för systemets många detekteringsmöjligheter ökar kontinuerligt. Det måste återigen betonas att upphandlingstiderna för den typ av större projekt vari Sentio® ingår är mycket långa och att det därför är osäkert när större order kan komma att erhållas.

Bolagets omsättning har visat god tillväxt för helåret. Marginalen har dock försämrats jämfört med föregående år vilket främst är resultatet av produktmixen. Några kunder valde att senarelägga leveranserna till efter årsskiftet vilket ledde till att bolaget fullt ut inte nådde föregående års resultat. 


Orderingång, omsättning och resultat

Orderingången uppgick till 128,8 mkr (134,3 mkr), en minskning med 4 %. Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 36,9 mkr (40,7 mkr), en minskning med 9 %. Omsättningen ökade med 10 % till 134,0 mkr (121,4 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 8,1 mkr (10,1 mkr).


Fjärde kvartalet

Orderingången uppgick till 34,9 mkr (36,9 mkr), en minskning med 5 %. Omsättningen uppgick till 39,6 mkr (37,6 mkr), en ökning med 5 %.  Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 4,8 mkr (3,2 mkr).


Investeringar, likviditet och soliditet

Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 0,7 mkr (4,9 mkr). Bolagets tillgängliga kreditfacilitet uppgick till 13,8 mkr (12,5 mkr) vilken var utnyttjad med 3,8 mkr (0 mkr). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 6,0 mkr (11,9 mkr). Soliditeten uppgick till 49 % (46 %).

Kvarvarande del av MGD-förvärvet, 0,4 mkr, kommer att betalas till RST under första kvartalet 2015. 


Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 57 personer (59).


Risker och känsligheter

Bolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar finansiella risker, omvärldsrisker och interna risker, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2013. Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms föreligga på balansdagen.


Årsstämma och utdelning

Årsstämma kommer att hållas den 27 april 2015 kl. 16.00 i Fireflys lokaler, Textilgatan 31, Hammarby Sjöstad, Stockholm.
Mot bakgrund av relativt god orderingång, stark finansiell ställning och en bra start på innevarande verksamhetsår föreslår styrelsen att utdelningen höjs till 0,60 kr (0,50 kr) per aktie.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som bolaget står inför.

 

Stockholm den 10 februari 2015
FIREFLY AB (publ)

 

Erik Mitteregger                            Lars Höglund                                    Johan Löwen
Styrelseordförande                             Ledamot                                          Ledamot

 


                      Elisabet Salander Björklund                        Lennart Jansson
                                  Ledamot                                  Verkställande direktör

 

Redovisningsprinciper

Firefly AB redovisar från och med den 1 januari 2014 i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För att möjliggöra en meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret.

Övergången till K3 har föranlett ändringar kopplade till den kapitalförsäkring bolaget tecknat för att säkerställa vissa pensionsåtagande gentemot den nuvarande verkställande direktören och som redovisas som en finansiell anläggningstillgång i balansräkningen. De ändringar som genomförts är följande:
- Särskild löneskatt baserad på kapitalförsäkringens marknadsvärde har redovisats som en avsättning för pensioner.
- Uppskjuten skattefordran för framtida skatteavdrag avseende kapitalförsäkringen samt särskild löneskatt har bokats som en finansiell anläggningstillgång. Aktuell skattesats har använts vid beräkningen. 

I ingångsbalansen per 1 januari 2013 har ovanstående korrigeringar gjorts mot eget kapital i enlighet med not 1 och korrigeringar därefter har redovisats mot resultaträkningen.

Bolaget har inte tillämpat några frivilliga undantag från retroaktiv tillämpning av K3, utan omräkning har skett med full retroaktivitet.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 1, 27 april 2015
Årsstämma, 27 april 2015
Delårsrapport kvartal 2, 18 augusti 2015
Delårsrapport kvartal 3, 19 november 2015
Bokslutskommuniké, februari 2016


För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84.


Hela rapporten finns att läsa här >>

 

 

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA