180215 Pressmeddelande

FIREFLY AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

 

STARK AVSLUTNING PÅ ÅRET, HÖJD UTDELNING FÖRESLÅS

 

Finansiell utveckling oktober – december 2017

Orderingången ökade med 15 % till 60,6 mkr (52,6 mkr)

Orderstocken ökade med 9 % under kvartalet till 43,5 mkr (39,8 mkr)

Omsättningen ökade med 28 % till 56,5 mkr (44,3 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 6,1 mkr (-0,6 mkr)

Resultat per aktie 0,76 kr (-0,08 kr)

 

Finansiell utveckling januari – december 2017

Orderingången ökade med 25 % till 214,4 mkr (170,9 mkr)

Orderstocken ökade med 22 % till 43,5 mkr jämfört med föregående år (35,8 mkr)

Omsättningen ökade med 22 % till 207,7 mkr (169,9 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 18,3 mkr (5,4 mkr)

Resultat per aktie 2,34 kr (0,77 kr)

Utdelning föreslås med 1,40 kr per aktie (1,20 kr)

 

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 

Inga viktiga händelser att rapportera.

 

VD har ordet                                                        

Det fjärde kvartalet innebar en stark avslutning på 2017. Den tillväxtsatsning som initierades för drygt fem år sedan har gett önskvärt resultat och bolaget uppvisar för den senaste femårsperioden en genomsnittlig tillväxttakt på över 15 % per år och mer än 20 % för 2017. Det är också glädjande att se att när volymerna ökar så utvecklas lönsamheten på det sätt vi förväntar oss. Årets resultat är därför i linje med vårt långsiktiga mål att år 2020 ha etablerat en organisation som möjliggör en försäljning om 400 mkr och att uppvisa en rörelsemarginal överstigande 15 %

 

Årets sista kvartal har präglats av god efterfrågan på de flesta geografiska marknader där Fireflys affärsområde Industriapplikationer är närvarande. En stabil industrikonjunktur i kombination med högre energipriser är gynnsamt för många av bolagets kunder. Europa och Latinamerika har visat god tillväxt överlag och i USA syns tecken på återhämtning då efterfrågan från flera segment återigen ökar. Våra nya produktkoncept för detektering och snabbsläckning (Quick Supression) har tagits emot väl av marknaden och vi förväntar oss att de på lång sikt varaktigt bidrar till att höja tillväxttakten. Det är tillfredställande att se att våra mer sofistikerade lösningar allt oftare ses som en naturlig del i större projekt där man tidigare har förlitat sig på enklare typer av detektering och släckning. Här kommer vår kunskap om snabb detektering och effektiv och skonsam släckning väl till sin rätt i bland annat bearbetningsmaskiner, återvinningsanläggningar och transportsystem.

 

Inom affärsområdet Infrasystem fortsätter det långsiktiga arbetet och resurserna koncentreras just nu till ett antal mindre tunnelprojekt som under 2018 förmodas gå från specificerings- till upphandlingsfas. När i tiden upphandlingar kommer att ske är dock fortfarande osäkert då dessa påverkas av beslut gällande trafikstyrning och investeringsbudgetar. Samtidigt fortsätter Storstockholms Lokaltrafik, SL, att successivt uppgradera och komplettera sina existerande installationer samt planera för den kommande utbyggnaden av tunnelbanenätet.

 

Det långsiktiga arbetet med att förstärka vår organisation och produktportfölj leder till allt större marknadsandelar inom de områden där vi är aktiva. Vi satsar därför just nu på att förstärka vår serviceorganisation då vi ser en möjlighet att ytterligare förbättra vårt serviceerbjudande och ta tillvara de möjligheter som erbjuds på basis av en snabbt växande kundstock. Service och reservdelar uppgår nu till drygt 30 % av orderingången och vi vill öka volymen ytterligare de kommande åren då affären både stärker vår lönsamhet och utjämnar svängningar i konjunkturen.

 

Sammanfattningsvis känner vi inom Firefly tillförsikt inför 2018. Vi har med årets resultat byggt en bra bas för fortsatt expansion och vi ser ett antal trender som kommer att gynna oss på sikt. Det är också mot denna bakgrund som styrelsen föreslag att utdelningen för 2017 höjs till 1,40 kr (1,20 kr) per aktie ska ses.

 

Lennart Jansson

VD

 

Årsstämma och utdelning

Årsstämma kommer att hållas den 2 maj 2018 kl. 16.00 i Fireflys lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Styrelsen föreslå årsstämman att utdelning till aktieägarna i Firefly utbetalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som bolaget står inför.

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 12 maj 2018

Delårsrapport kvartal 223 augusti 2018

Delårsrapport kvartal 314 november 2018

Bokslutskommunikéfebruari 2019

Årsstämma2 maj 2018 kl. 16.00

 

Stockholm den 15 februari 2018

FIREFLY AB (publ)

 

Styrelsen och Verkställande direktören

 

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 

eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84.

 

 

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 8.30. 

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet här >>

 

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA