Corporate Governance

Corporate Governance

Corporate Governance (in Swedish)

Bolagsstyrning

Fireflys styrelse och ledning arbetar aktivt med ägarstyrning och den största ägaren finns representerad i styrelsen.

Årststämma

Årsstämman är det beslutande organet där samtliga aktieägare kan delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga ärenden såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer och val av styrelse.

Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter inklusive verkställande direktören. Styrelsens ledamöter representerar bred kompetens såväl som lång erfarenhet från olika verksamheter. Styrelsen bestod under 2017 av Erik Mitteregger (ordförande), Johan Trolle-Löwen, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson, tillika verkställande direktör.

Styrelsen har under 2017 sammanträtt vid 5 tillfällen utöver det konstituerande styrelsemötet. Utöver standardpunkterna i arbetsordningen, där bolagets verksamhetsutveckling följs upp och diskuteras, har styrelsen under året inriktat sig på frågor rörande Fireflys strategi. Mötesnärvaro: Erik Mitteregger (6), Johan Trolle-Löwen (6), Elisabet Salander Björklund (6), Ulf Dahlberg (6) och Lennart Jansson (6).

Valberedning

Vid årsstämman 2018 fattades beslut om att valberedningen inför 2019 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande val av ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.

Den nuvarande valberedningen består av:

Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv

Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB

Christian Kock, representerar sig själv

Valberedningen kontaktas via valberedningen@firefly.se.

 

Ersättning till styrelsen och verkställande direktör

Ersättningen till styrelsen uppgick under året 2017 till 248 tkr (248 tkr). Styrelsens ordförande avsade sig sitt arvode för 2017, såsom för år 2016. Till övriga styrelseledamöter utbetalades sammanlagt 248 tkr (248 tkr). För styrelseledamot som är anställd i bolaget utgår inget arvode.

Frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas av hela styrelsen. Verkställande direktören, som är ledamot i styrelsen, deltar inte i detta beslut. Bolagets verkställande direktör erhöll under året en fast lön på 1 703 tkr (1 503 tkr) och 763 tkr (261 tkr) i tantiem. Tantiemet till verkställande direktören kan uppgå till högst en årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida är tolv månader och från verkställande direktör sex månader. Sker uppsägningen från företagets sida utgår utöver uppsägningslön ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.

Revisorer

Revisorer utses av årsstämman. Nuvarande revisorer valdes år 2017 och den gällande mandattiden är ett år varvid nyval föreligger vid årsstämman 2018. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen, som består av verkställande direktör, GM Industriapplikationer, Ekonomichef och Produktionschef, har kontinuerliga möten där strategiska frågor samt operativa ärenden behandlas.

Internkontroll

Styrelsen får varje månad en detaljerad rapport innehållande bland annat resultat, prognoser, statistik avseende försäljning, täckningsgrad och andra parametrar som är viktiga för att styrelsen skall kunna ha god kunskap om och kontroll av vad som händer i bolaget.

Valberedning

Valberedning

Vid årsstämman 2018 fattades beslut om att valberedningen inför 2019 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande val av ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.

Den nuvarande valberedningen består av:

Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv

Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB

Christian Kock, representerar sig själv


Valberedningen kontaktas via valberedningen@firefly.se

 

 

Articles of association

Articles of Association (Swedish)/ Bolagsordning

§ 1 Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Firefly AB.

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom dotterbolag, tillverka och försälja produkter för larm, skydd och säkerhet för personer och företag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen
(2 750 000) och högst elvamiljoner (11 000 0000) kronor.

§ 5 Antal aktier skall uppgå till lägst 5 500 000 och högst 22 000 000.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljes på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7 Bolaget skall till revisor utse ett revisionsbolag.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2 Justering av röstlängd

3 Val av justeringsmän

4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

5 Godkännande av dagordningen

6 Framläggande av årsredovisningen och revisorns berättelse

7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen

8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören

9 Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

13 Godkännande av ordning för valberedningens arbete

14 Övriga till stämman behörigen hänskjutna ärenden

§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle nedläggas skall, att kallelse skett, istället annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman, före kl 15.30. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_____________________

Denna bolagsordning är antagen vid ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2011.

Board

Board

Erik Mitteregger (b. 1960)

Elected
Chairman of the board since 2013, a member of the board since 2003
Holdings in Firefly AB 
2.200.000 shares, through companies
Other major assignments 
Chairman of the board in Wise Group AB, Fasadglas Bäcklin AB and in MatHem in Sweden AB. Board member in Investment AB Kinnevik and Erik Mitteregger management AB.
Background
Erik held the responsability of stock analysis and was a member of the Group Management of Alfred Berg Fondkommission 1989-1995. He was the founder and fund manager of Brummer & Partners between 1995-2002. He is currently managing his own investments and has a number of different board assignments since 2002.
Education
Master of Science in Business and Economics, Stockholm School of Economics

 

Johan Trolle-Löwen (b.1959)

Elected
A member of the board since 2002
Holdings in Firefly AB
24 000 shares
Other major assignments
Johan is the CEO and a member of the board at Sjösa Förvaltnings AB. He is also a board member in Boo Egendom AB, Hargs Bruk AB, Landshypotek Bank AB and Bergvik Skog AB as well as deputy board member in Härad Skog i Örebro AB.
Background
He was previously the CEO of Atlas Copco Tools AB.
Education
Civil Engineer in Industrial Economy, Royal Institute Of Technology

 

Elisabet Salander Björklund (b.1958)

Elected
A member of the board since 2012
Holdings in Firefly AB
3 400 shares
Other major assignments
Elisabet is the CEO of Bergvik Skog AB since 2010. She is the chairman of the board in SweTree Technologies AB and a board member in Ahlstrom-Munksjö Oyj, Svenska Skogskommunikation AB and in Marcus Wallenberg Prize Foundation. Elisabet is a member of the Swedish Royal Forest- and Academy of Agriculture as well as in the Academy of Engineering Sciences. She is the chairman or board member in a number of subsidiaries of Bergvik Skog AB.
Background
Previously Elisabet held positions at Stora Enso (1995-2010) as an Executive Vice President and as a Senior Executive Vice President. In AssiDomän/Domänverket (1981-1994) she was the Managing Director and a Timber Manager.
Education
Master of Science, Forestry

 

Ulf Dahlberg (b.1957)

Elected
A member of the board since 2015
Holdings in Firefly AB
5 039 shares
Other major assignments 
Ulf is the CEO of UBD Development AB, a consultancy with a focus on business and business development for high-tech companies. He is the chairman in SACS Swedish Association of Civil Security and a board member at the Economic Association for PhotonicSweden and at Scandinavian Aviation Consultants Sweden AB.
Background
Ulf's previous positions include General Manager of FLIR Systems and the Division Manager optronik within Saab. Before that, Ulf held different positions in electronics development.
Education
Master of Science, Royal Institute Of Technology, Aeronautics


Lennart Jansson (b.1958)

Elected
CEO at Firefly AB, since 2000 and a member of the board since 2003
Holdings in Firefly AB
79 250 shares
Other major assignments
No other major assignments.
Background
Lennart is employed at Firefly since 1980. His previous positions at Firefly were as a Development Engineer and later as  Technical Manager.
Education
Engineer, Västergårds Gymnasium

Management Team

Management team

Lennart Jansson (b.1958)

Position
CEO, since year 2000
Hired since
1980
Holdings in Firefly AB
79 250 shares
Background
Lennart has previously held positions at Firefly as a Development Engineer and
later as the Technical Manager.
Education
Engineer, Västergårds Gymnasium

Anders Bergström (b.1969)

Position
General Manager Industrial Applications, since year 2018
Hired since
1990
Holdings in Firefly AB
12 100 shares
Background
Anders has previously held positions at Firefly as the Sales Director,
an Area Sales Manager and as a Service Engineer.
Education
Engineer, Tumba Gymnasium


Agneta Thelander (b.1972)

Position
CFO, since year 2010
Hired since
2010
Holdings in Firefly AB
0 shares
Background
Agneta was previously the CFO at JDSU Nordic and the CFO at Vendator,
before that she worked as a Financial Auditor.
Education
MBA, Växjö University

 

Tobias Jansson (b.1976)

Position
Production Manager, since year 2015
Hired since
2009
Holdings in Firefly AB
48 965 shares
Background
Tobias has previously held positions at Firefly as a Strategic Purchaser and
as the Developmental Manager, before that he worked as a Purchaser at Plockmatic.
Education
Bachelor's Degree in Informatics, Växjö University

 

Annual General Meeting

Annual General Meeting

Minutes from Annual General Meeting 2018 (Swe)

 

 

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA