Brandrisker

BRÄNDER OCH EXPLOSIONER

Vad kan orsaka en brand eller en explosion?

Tre faktorer krävs för att orsaka en brand eller en explosion:

Syre

Syrehalten behöver ligga över 11 % för att förbränning ska kunna äga rum. Syrehalten är 21 % i vår normala atmosfär, vilket innebär att en av tre faktorer oftast är uppfylld för att orsaka en brand eller explosion.

Brännbart material

De flesta material i form av fina partiklar kan brinna eller explodera. Varje år inträffar många allvarliga bränder eller explosioner där antändning av brännbart material har skett.

Antändningskälla

Vid hantering av brännbart material är det vanligt att antändningskällor, ofta orsakade av friktionsvärme, genereras av utrustning i processen. Slitna maskindelar och främmande föremål (stenar, spikar, muttrar etc.) kan också öka risken för att antändningskällor genereras i processen. Det är inte bara synliga gnistor utan även heta partiklar, med temperaturer ner till ca. 250°C/480°F, som kan starta en brand eller explosion.

 

RISKBEDÖMNING

Hur farlig är din process?

Om du arbetar med brännbart material måste följande aspekter tas i beaktande inför en riskbedömning:

 

• Identifiera dina riskzoner 

cyklonfilterchute

• Identifiera dina antändningkällor (ISG) 

• Vilken syrehalt har luften? Syrehalten måste vara över 11 % för att förbränning ska kunna äga rum.

Turbulens; om miljön är mindre turbulent ökar risken för brand.

• Vilken antändningstemperatur (MIT) har materialet i processen? (Se tabell)

• Vid vilken energinivå (MIE) antänder materialet i processen? (Se tabell)

• Är dammet koncentrerat i skikt/lager eller som dammoln? I allmänhet antänder damm koncentrerat i lager vid lägre temperaturer. (Se tabell)

• Vilken form och storlek har partiklarna i processen? Mindre partiklar antänder lättare och är mer explosiva.

• Hur fuktigt är materialet i processen? Ju torrare materialet är desto högre är brandrisken.

• Vilka är dina specifika processparametrar, dvs. materialmängd, transporthastighet, rördiameter, schaktstorlek etc.?

• Finns det högriskmaskiner som behöver punktskyddas? (med flamdetektering och vattendimma)?

 

LÖSNINGAR

 

Hur kan du undvika bränder och explosioner i din process?

Forskning* och erfarenhet visar att detektering och eliminering av potentiella antändningskällor, dvs. gnistor och heta partiklar, minimerar driftsstopp och skador till följd av bränder och dammexplosioner.

Firefly erbjuder en unik och patenterad teknik som bygger på detektering genom True IR, s.k. infraröd strålning samt vattensläckning med fullkonsdysor. Syftet är att detektera och släcka både gnistor och heta partiklar i industriella processer. Firefly erbjuder även flamdetektering och släckning med vattendimma kring högriskmaskiner.

En brandskyddslösning från Firefly är alltid skräddarsydd och är baserad på en grundligt genomförd riskbedömning av din specifika process.

* National Fire Protection Association (NFPA) / Prof. Rolf K. Eckhoff ”Dust explosions in the process industries” / Bundesanstalt für Materialforschung und -Prüfung (BAM)

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA