Fireflyaktien

First north

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad.

Varje företag som godkänns för handel måste ha ett avtal med en s.k. Certified Adviser. Fireflys Certified Adviser är Remium Nordic AB. Som Certified Adviser säkerställer Remium att Firefly uppfyller inträdeskraven och de löpande förpliktelser som sammanhänger med att företagets aktier är godkända för handel på First North. Dessutom övervakar Remium löpande att företaget iakttar reglerna och rapporterar omedelbart till börsen om någon regel bryts.

Klicka här för att få mer information om Fireflyaktien: FIRE

Aktieägarstruktur

Fördelning av aktieinnehav 2016-12-30

Innehav

ANTAL
ÄGARE

ANTAL
AKTIER

%

1-500 1 140 168 386 2,81
501-1 000 186 152 672 2,54
1 001-5 000 154 358 896 5,98
5 001-10 000 28 207 528 3,46
10 001-15 000 13 157 425 2,62
15 001-20 000 6 106 420 1,77
20 001- 29 4 850 073 80,82
Totalt 1 556 6 001 400 100,00

 

Ägarförhållanden

Ägarförhållanden per den 2016-12-30

Större aktieägare

ANTAL AKTIER

Andel aktiekapital
och röster % 

Erik Mitteregger Förvaltnings AB 2 074 708 34,57
Magnus Vahlquist 484 000 8,06
Birgitta Svensson 353 000 5,88
Per-Erik Höglund 226 552 3,77
Gun och Bertil Stohnes Stiftelse 200 000 3,33
Avanza pension 148 563 2,48
Services AB, Arding Language 116 000 1,93
Willmar Andersson 111 611 1,86
Christian Kock 111 213 1,85
ABG Sundal Collier ASA  103 959 1,73
Summa 10 största ägarna 3 929 606 65,48
     
Övriga aktieägare, 1546 st 2 071 794 34,52
Totalt 6 001 400 100,00

 

Insiderinformation

Insiderinformation

Aktieinnehav och aktiehandel som görs av styrelse, ledning och andra personer i ledande ställning, samt närstående till personer i ledande ställning:

Styrelsen

AKTIER

Erik Mitteregger, Ordförande

2.150.000*

Johan Trolle-Löwen

24.000

Ulf Dahlberg

5.039

Elisabet Salander Björklund

3.400

Lennart Jansson

79.250

*inkluderar ägande via bolag

Ledningen

AKTIER

Lennart Jansson, VD 79.250
Agneta Thelander, Ekonomichef 0
Anders Bergström, Säljchef 12.100
Tobias Jansson, Produktionschef 48.965

Övriga

AKTIER

Beata Lihammar, Auktoriserad revisor 0

Nyckeltal

Nyckeltalstabell, 2016-12-30

 

2016 

2015 

 2014 

2013 

2012 

Vinst/aktie, kr

0,77 

3,20 

1,04 

1,29 

-1,02 

Aktiekurs, kr

33,3 

46,5 

16,5 

23,5 

10,3 

P/E tal

43,2 

14,5 

15,9 

18,2 

 -10,1 

Eget kapital/aktie, kr

8,37 

8,79 

6,20 

5,66 

4,37 

Aktieutdelning, kr

1,20* 

1,20 

0,60 

0,50 

Direktavkastning, %

3,6 

2,6 

3,6 

2,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten/aktie, kr

1,22 

3,83 

0,17 

0,78 

0,35

Antal aktier vid årets slut

6 001 400 

6 001 400 

6 001 400 

6 001 400 

6 001 400

 *Föreslagen utdelning

 

 

 

 

 

 

Kursutveckling

Kursutveckling

Fireflyaktiens kursutveckling, 2012-2016

 

Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Firefly ska sträva efter att till aktieägarna årligen utdela ett belopp som uppgår till 2/3 av resultatet efter skatt. Utdelningen kan komma att avvika från denna nivå i det fall målsättningen för bolagets kapitalstruktur inte är uppfylld eller styrelsen gör bedömningen att bolaget, med hänsyn tagen till tillväxt- och förvärvsmöjligheter samt konjunkturläget, är överkapitaliserat.

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • cert-swe
  • Ex
  • IEC
  • AAA