Fireflyaktien

 

First north

First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Klicka här för att få mer information om Fireflyaktien: FIRE

Aktieägarstruktur

Fördelning av aktieinnehav 2018-09-28

Innehav

ANTAL
ÄGARE

ANTAL
AKTIER

%

1-500 1 270 176 063 2,93
501-1 000 168 137 061 2,28
1 001-5 000 176 414 697 6,91
5 001-10 000 27 209 344 3,49
10 001-15 000 10 117 305 1,95
15 001-20 000 8 139 015 2,32
20 001- 27 4 807 915 80,11
Totalt 1 686 6 001 400 100,00

 

Ägarförhållanden

Ägarförhållanden per den 2018-09-28

Större aktieägare

ANTAL AKTIER

Andel aktiekapital
och röster % 

Erik Mitteregger Förvaltnings AB 2 164 994 36,07
Magnus Vahlquist 484 000 8,06
Birgitta Svensson 354 000 5,90
Christian Axel Kock 180 180 3,00
Försäkringsbolaget, Avanza pension 174 764 2,91
HL-Family OY 165 000 2,75
Per-Erik Olofson Höglund 162 092 2,70
Willmar Andersson 143 802 2,40
Arding Language Services AB 120 000 2,00
Nordnet Pensionförsäkring AB  116 318 1,94
Summa 10 största ägarna 4 065 150 67,74
     
Övriga aktieägare, 1 676 st 1 936 250 32,26
Totalt 6 001 400 100,00

 

Insiderinfo

Insiderinformation

Aktieinnehav och aktiehandel som görs av styrelse, ledning och andra personer i ledande ställning, samt närstående till personer i ledande ställning:

Styrelsen

AKTIER

Erik Mitteregger, Ordförande

2.200.000*

Johan Trolle-Löwen

24.000

Ulf Dahlberg

5.039

Elisabet Salander Björklund

3.400

Lennart Jansson

79.250

*inkluderar ägande via bolag

Ledningen

AKTIER

Lennart Jansson, VD 79.250
Agneta Thelander, Ekonomichef 0
Anders Bergström, GM Industriapplikationer 12.100
Tobias Jansson, Produktionschef 48.965

Övriga

AKTIER

Beata Lihammar, Auktoriserad revisor 0

Nyckeltal

Nyckeltalstabell, 2017-12-30

 

2017 

2016 

 2015 

2014 

2013 

Vinst/aktie, kr

2,34 

0,77

3,20 

 1,04

1,29 

Aktiekurs, kr

35,8 

33,3 

46,5 

16,5

23,5 

P/E tal

15,3 

43,2 

14,5 

   15,9 

 18,2 

Eget kapital/aktie, kr

9,51 

8,37 

8,79 

6,20

5,66 

Aktieutdelning, kr

1,40* 

1,20*

1,20

0,60 

0,50 

Direktavkastning, %

3,9 

3,6 

2,6 

3,6

2,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten/aktie, kr

2,06 

1,22 

3,83 

0,17

0,78

Antal aktier vid årets slut

6 001 400 

6 001 400 

6 001 400 

6 001 400 

6 001 400

 *Föreslagen utdelning

 

 

 

 

 

 

Kursutveckling

Kursutveckling

Fireflyaktiens kursutveckling, 2013-2017

 

Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Firefly ska sträva efter att till aktieägarna årligen utdela ett belopp som uppgår till 2/3 av resultatet efter skatt. Utdelningen kan komma att avvika från denna nivå i det fall målsättningen för bolagets kapitalstruktur inte är uppfylld eller styrelsen gör bedömningen att bolaget, med hänsyn tagen till tillväxt- och förvärvsmöjligheter samt konjunkturläget, är överkapitaliserat.

Utdelningshistorik

Utdelningshistorik

Utdelningshistorik

2017

2016

2015

2014

2013

Utdelning per aktie, kr

1,40

1,20

1,20

0,60

0,50

Total utdelning, mkr

8,4

7,2

7,2

3,6

3,0

           
  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA