Fireflyaktien

 

First north

First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Klicka här för att få mer information om Fireflyaktien: FIRE

Aktieägarstruktur

Fördelning av aktieinnehav 2017-12-29

Innehav

ANTAL
ÄGARE

ANTAL
AKTIER

%

1-500 1 011 149 827 2,50
501-1 000 162 135 577 2,26
1 001-5 000 154 369 393 6,16
5 001-10 000 30 224 452 3,74
10 001-15 000 9 107 333 1,79
15 001-20 000 8 138 575 2,31
20 001- 30 4 876 243 81,25
Totalt 1 404 6 001 400 100,00

 

Ägarförhållanden

Ägarförhållanden per den 2017-12-30

Större aktieägare

ANTAL AKTIER

Andel aktiekapital
och röster % 

Erik Mitteregger Förvaltnings AB 2 150 000 35,82
Magnus Vahlquist 484 000 8,06
Birgitta Svensson 353 000 5,88
Per-Erik Höglund 226 552 3,77
HL-Family Oy 153 079 2,55
Avanza pension 141 598 2,36
Willmar Andersson 131 104 2,18
Gun och Bertil Stohnes Stiftelse 123 238 2,05
Arding Language Services AB 116 000 1,93
Hawk Invest AS  103 959 1,73
Summa 10 största ägarna 3 982 530 66,36
     
Övriga aktieägare, 1394 st 2 018 870 33,64
Totalt 6 001 400 100,00

 

Insiderinfo

Insiderinformation

Aktieinnehav och aktiehandel som görs av styrelse, ledning och andra personer i ledande ställning, samt närstående till personer i ledande ställning:

Styrelsen

AKTIER

Erik Mitteregger, Ordförande

2.164.994*

Johan Trolle-Löwen

24.000

Ulf Dahlberg

5.039

Elisabet Salander Björklund

3.400

Lennart Jansson

79.250

*inkluderar ägande via bolag

Ledningen

AKTIER

Lennart Jansson, VD 79.250
Agneta Thelander, Ekonomichef 0
Anders Bergström, GM Industriapplikationer 12.100
Tobias Jansson, Produktionschef 48.965

Övriga

AKTIER

Beata Lihammar, Auktoriserad revisor 0

Nyckeltal

Nyckeltalstabell, 2017-12-30

 

2017 

2016 

 2015 

2014 

2013 

Vinst/aktie, kr

2,34 

0,77

3,20 

 1,04

1,29 

Aktiekurs, kr

35,8 

33,3 

46,5 

16,5

23,5 

P/E tal

15,3 

43,2 

14,5 

   15,9 

 18,2 

Eget kapital/aktie, kr

9,51 

8,37 

8,79 

6,20

5,66 

Aktieutdelning, kr

1,40* 

1,20*

1,20

0,60 

0,50 

Direktavkastning, %

3,9 

3,6 

2,6 

3,6

2,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten/aktie, kr

2,06 

1,22 

3,83 

0,17

0,78

Antal aktier vid årets slut

6 001 400 

6 001 400 

6 001 400 

6 001 400 

6 001 400

 *Föreslagen utdelning

 

 

 

 

 

 

Kursutveckling

Kursutveckling

Fireflyaktiens kursutveckling, 2013-2017

 

Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Firefly ska sträva efter att till aktieägarna årligen utdela ett belopp som uppgår till 2/3 av resultatet efter skatt. Utdelningen kan komma att avvika från denna nivå i det fall målsättningen för bolagets kapitalstruktur inte är uppfylld eller styrelsen gör bedömningen att bolaget, med hänsyn tagen till tillväxt- och förvärvsmöjligheter samt konjunkturläget, är överkapitaliserat.

Utdelningshistorik

Utdelningshistorik

Utdelningshistorik

2017

2016

2015

2014

2013

Utdelning per aktie, kr

1,40

1,20

1,20

0,60

0,50

Total utdelning, mkr

8,4

7,2

7,2

3,6

3,0

           
  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA