Finansiell data

Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i TKR

  2016 2015
Nettoomsättning 169 938 179 313
Kostnad för sålda varor -115 605 -114 708
Bruttoresultat 54 333 64 605
     
Försäljningskostnader -37 607 -31 883
Administrativa kostnader -12 183 -8 777
Övriga rörelseintäkter 4 455 4 809
Övriga rörelsekostnader -3 628 -3 631
Rörelseresultat 5 370 25 123
     
Ränteintäkter och liknande resultatposter 874 4
Räntekostnader och liknande resultatposter -60 -341
Resultat efter finansiella poster 6 184 24 786
     
Bokslutsdispositioner -127 -4 200
Skatt på årets resultat -1 506 -4 687
     
ÅRETS RESULTAT 4 551 15 899
     
Resultat per aktie 0,77 3,20
Antal aktier 6 001 400 6 001 400

 

Balansräkning

Balansräkning

Belopp i TKR

 

Tillgångar 2016-12-31 2015-12-31
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Produkträttigheter 3 837 6 272
Licenser 1 213 1 578
Summa immateriella anläggningtillgångar 5 050 7 850
     
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar 1 423 1 909
Inventarier, verktyg och installationer 844 830
Summar materiella anläggningstillgångar 2 267 2 739
     
Finansiella anläggninstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 920 1 680
Uppskjuten skattefordran 531 469
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 451 2 149
     
Summa anläggningstillgångar 9 768 12 738
     
Omsättningstillgångar    
Varulager    
Färdiga varor och handelsvaror 29 530 29 271
     
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 35 060 32 473
Skattefordran 825 -
Övriga fordringar 975 1 270
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 460 10 273
Summa kortfristiga fordringar 42 320 44 016
     
Kassa och bank 14 119 15 090
     
Summa omsättningstillgångar 85 969 88 377
     
SUMMA TILLGÅNGAR 95 737 101 115

Balansräkning

Belopp i TKR

 

Eget kapital, avsättningar och skulder 2016-12-31 2015-12-31
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (6 001 400 st aktier á 0,50 kr) 3 001 3 001
Summa bundet eget kapital 3 001 3 001
     
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat 30 588 21 891
Årets resultat 4 551 15 899
Summa fritt kapital 35 139 37 790
     
Summa eget kapital 38 140 40 791
     
Obeskattade reserver    
Obeskattade reserver 15 497 15 370
     
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner 2 414 2 132
     
Kortfristiga skulder    
Förskott från kunder 9 362 10 165
Leverantörsskulder 12 557 7 390
Skatteskuld - 3 603
Övriga skulder 1 035 887
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 732 20 777
Summa kortfristiga skulder 39 686 42 822
     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 95 737 101 115

Kassaflöde

Kassafödesanalys

Belopp i TKR

  2016 2015
Kassaflöde från rörelsen    
Resultat efter finansiella poster 6 184 24 786
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4 408 4 506
Betald skatt -5 996 -2 207

Kassaflöde från den löpnade verksamheten före
förändring av rörelsekapital

4 596 27 085
     
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital    
Förändring av varulager -259 272
Förändring av fordringar 2 521 -14 032
Förändring av kortfristiga skulder 467 9 674
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 2 729 -4 086
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 325 22 999
     
Investeringsverksamheten    
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -94 -65
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -760 -904
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -240 -310
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 094 -1 279
     
Finansieringsverksamheten    
Nettoförändring checkräkning - -3 763
Utdelning till ägarna -7 202 -3 601
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 202 -7 364
     
PERIODENS KASSAFLÖDE -971 14 356
     
Likvida medel vid periodens början 15 090 734
Likvida medel vid periodens slut 14 119 15 090
     
Tilläggsupplysningar till kassaflödet    
Erhållna räntor 11 4
Erlagda räntor -60 -105
     
Delkomponeneter i likvida medel    
Banktillgodohavande 14 119 15 090

 

Fem år i sammandrag

Femårsöversikt

  2016 2015 2014 2013 2012*
Finansiella nycketal, tkr          
Nettoomsättning 169 938 179 313 133 956 121 449 97 035
Rörelseresultat 5 370 25 123 8 083 10 142 -7 360
Resultat efter finansiella poster 6 184 24 786 8 047 10 019 -7 670
Balansomslutning 95 737 101 115 75 909 74 061 53 475
Rörelsemarginal % 3 14 6 8 -8
Vinstmarginal % 4 14 6 8 -8
Justerat eget kapital 50 229 52 780 37 205 33 985 26 209
Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt % 12 51 21 32 neg
Räntabilitet på justerat eget kapital efter schablonskatt % 9 43 18 26 neg
Soliditet % 52 52 49 46 50
Nettoinvesteringar anläggningstillgångar 1 094 1 279 5 991 11 919 1 078
           
Nyckeltal / affärsområde, tkr          
Orderingång Industriapplikationer 164 645 171 635 122 317 125 130 99 996
Orderingång Infrasystem 6 274 5 751 6 433 9 219 3 997
Summa orderingång 170 919 177 386 128 750 134 349 103 993
           
Orderstock Industriapplikationer 33 802 30 901 31 877 32 826 23 048
Orderstock Infrasystem 2 018 3 556 5 061 7 916 2 214
Summa orderstock 35 820 34 457 36 938 40 742 25 742
           
Nettoomsättning Industriapplikationer 161 934 172 329 124 530 117 931 94 522
Nettoomsättning Infrasystem 8 004 6 984 9 426 3 518 2 513
Summa nettoomsättning 169 938 179 313 133 956 121 449 97 035
           
Övriga nyckeltal          
Genomsnittligt antal anställda 67 62 59 57 59
           
Data per aktie, kr          
Justerat eget kapital per aktie 8,37 8,79 6,20 5,66 4,37
Resultat per aktie 0,77 3,20 1,04 1,29 -1,02
Utdelning per aktie 1,20 1,20 0,60 0,50 -
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,22 3,83 0,17 0,78 0,35
Antal aktier 6 001 400 6 001 400 6 001 400 6 001 400 6 001 400

*Jämförelsetalen för år 2012 har inte räknats om vid övergången till BFNAR 2012:1, K3.

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • cert-swe
  • Ex
  • IEC
  • AAA