Finansiell data

Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i TKR

  2017 2016
Nettoomsättning 207 671 169 938
Kostnad för sålda varor -133 363 -115 605
Bruttoresultat 74 308 54 333
     
Försäljningskostnader -42 191 -37 607
Administrativa kostnader -13 207 -12 183
Övriga rörelseintäkter 4 920 4 455
Övriga rörelsekostnader -5 571 -3 628
Rörelseresultat 18 259 5 370
     
Ränteintäkter och liknande resultatposter 21 874
Räntekostnader och liknande resultatposter -206 -60
Resultat efter finansiella poster 18 074 6 184
     
Bokslutsdispositioner - 4 600 -127
Skatt på årets resultat -3 017 -1 506
     
ÅRETS RESULTAT 10 457 4 551
     
Resultat per aktie, kr 2,34 0,77
Antal aktier 6 001 400 6 001 400

 

Balansräkning

Balansräkning

Belopp i TKR

 

Tillgångar 2017-12-31 2016-12-31
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Produkträttigheter 1 403 3 837
Licenser 749 1 213
Summa immateriella anläggningtillgångar 2 152 5 050
     
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar 1 310 1 423
Inventarier, verktyg och installationer 1 612 844
Summar materiella anläggningstillgångar 2 922 2 267
     
Finansiella anläggninstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 160 1 920
Uppskjuten skattefordran 594 531
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 754 2 451
     
Summa anläggningstillgångar 7 828 9 768
     
Omsättningstillgångar    
Varulager    
Färdiga varor och handelsvaror 35 221 29 530
     
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 34 665 35 060
Skattefordran 2 508 825
Övriga fordringar 1 165 975
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 057 5 460
Summa kortfristiga fordringar 44 395 42 320
     
Kassa och bank 17 152 14 119
     
Summa omsättningstillgångar 96 768 85 969
     
SUMMA TILLGÅNGAR 104 596 95 737

Balansräkning

Belopp i TKR

 

Eget kapital, avsättningar och skulder 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (6 001 400 st aktier á 0,50 kr) 3 001 3 001
Summa bundet eget kapital 3 001 3 001
     
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat 27 937 30 588
Årets resultat 10 457 4 551
Summa fritt kapital 38 394 35 139
     
Summa eget kapital 41 395 38 140
     
Obeskattade reserver    
Obeskattade reserver 20 097 15 497
     
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner 2 701 2 414
     
Kortfristiga skulder    
Förskott från kunder 9 910 9 362
Leverantörsskulder 10 522 12 557
     
Övriga skulder 1 032 1 035
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 939 16 732
Summa kortfristiga skulder 40 403 39 686
     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 104 596 95 737

Kassaflöde

Kassafödesanalys

Belopp i TKR

  2017 2016
Kassaflöde från rörelsen    
Resultat efter finansiella poster 18 074 6 184
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4 414 4 408
Betald skatt -4 763 -5 996

Kassaflöde från den löpnade verksamheten före
förändring av rörelsekapital

17 725 4 596
     
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital    
Förändring av varulager -5 691 -259
Förändring av fordringar -392 2 521
Förändring av kortfristiga skulder 717 467
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital - 5 366 2 729
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 359 7 325
     
Investeringsverksamheten    
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -94
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 884 -760
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -240 -240
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 124 -1 094
     
Finansieringsverksamheten    
Utdelning till ägarna -7 202 -7 202
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 202 -7 202
     
     
PERIODENS KASSAFLÖDE 3 033 -971
     
Likvida medel vid periodens början 14 119 15 090
Likvida medel vid periodens slut 17 152 14 119
     
Tilläggsupplysningar till kassaflödet    
Erhållna räntor 21 11
Erlagda räntor -59 -60
     
Delkomponeneter i likvida medel    
Banktillgodohavande 17 152 14 119

 

Fem år i sammandrag

Femårsöversikt

  2017 2016 2015 2014 2013
Finansiella nycketal, tkr          
Nettoomsättning 207 671 169 938 179 313 133 956 121 449
Rörelseresultat 18 259 5 370 25 123 8 083 10 142
Resultat efter finansiella poster 18 074 6 184 24 786 8 047 10 019
Balansomslutning 104 596 95 737 101 115 75 909 74 061
Rörelsemarginal % 9 3 14 6 8
Vinstmarginal % 9 4 14 6 8
Justerat eget kapital 57 071 50 229 52 780 37 205 33 985
Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt % 33 12 51 21 32
Räntabilitet på justerat eget kapital efter schablonskatt % 26 9 43 18 26
Soliditet % 55 52 52 49 46
Nettoinvesteringar anläggningstillgångar 2 124 1 094 1 279  5 991 11 919
           
Nyckeltal / affärsområde, tkr          
Orderingång Industriapplikationer 206 910 164 645 171 635 122 317 125 130
Orderingång Infrasystem 7 528 6 274 5 751 6 433 9 219
Summa orderingång 214 438 170 919 177 386 128 750 134 349
           
Orderstock Industriapplikationer 41 653 33 802 30 901 31 877 32 826
Orderstock Infrasystem 1 802 2 018 3 556 5 061 7 916
Summa orderstock 43 455 35 820 34 457 36 938 40 742
           
Nettoomsättning Industriapplikationer 199 908 161 934 172 329 124 530 117 931
Nettoomsättning Infrasystem 7 763 8 004 6 984 9 426 3 518
Summa nettoomsättning 207 671 169 938 179 313 133 956 121 449
           
Övriga nyckeltal          
Genomsnittligt antal anställda 69 67 62 59 57
           
Data per aktie, kr          
Justerat eget kapital per aktie 9,51 8,37 8,79 6,20 5,66
Resultat per aktie 2,34 0,77 3,20 1,04 1,29
Utdelning per aktie 1,40* 1,20 1,20 0,60 0,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2,06 1,22 3,83 0,17 0,78
Antal aktier 6 001 400 6 001 400 6 001 400 6 001 400 6 001 400

* Föreslagen utdelning.

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA