120403 Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2012 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Textilgatan 31, 1 tr, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 maj 2012.

dels göra anmälan till bolaget under adress Textilgatan 31, 120 30 Stockholm, eller via e-post info@firefly.se, eller per telefon 08-449 25 00, senast onsdagen den 2 maj 2012 kl. 15.30. Vid anmälan ska namn, adress, telefon, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och eventuella ombud eller företrädare anges.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt omregistrera dem i eget namn i god tid före den 2 maj 2012. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt här >>

Ärenden:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt revisor.
13. Godkännande av ordning för valberedningens arbete
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
15. Stämmans avslutande.

Ad. 9 Utdelning

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,50 kr per aktie.

Ad. 11 Styrelsens arvode

Valberedningen föreslår att ordföranden skall erhålla 175 000 kr och övriga ledamöter 75 000 kr. Till ledamot, som är anställd i bolaget, föreslås ingen särskild ersättning. Valberedningen föreslår att revisorn ersätts enligt räkning.

Ad. 12 Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Robert Rehbinder, Lars Höglund, Johan Löwen, Erik Mitteregger och Lennart Jansson samt nyval av Elisabet Salander Björklund.

Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB såsom bolagets revisor, med Mia Rutenius som huvudansvarig revisor.

Handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på www.firefly.se från fredagen den 13 april 2012. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2012

Firefly AB (publ)
Styrelsen

  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA