111109 Pressmeddelande

Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-september 2011

First North:FIRE

• Orderingången ökade med 14 % till 73,5 mkr (64,6 mkr)
• Orderstocken ökade med 5 % till 25,6 mkr (24,4 mkr)
• Omsättningen minskade med 9 % till 63,8 mkr (70,2 mkr)
• Rörelseresultatet uppgick till 0,5 mkr (3,6 mkr)
• Resultat efter finansnetto uppgick till 0,5 mkr (2,8 mkr)
• Resultat per aktie 0,06 kr (0,34 kr)

Verksamheten
Utvecklingen under årets tredje kvartal var fortsatt positiv. Orderingången 23,1 mkr var den högsta någonsin under ett tredje kvartal och innebar en ökning med 20 % i jämförelse med samma period föregående år. För helåret har ökningen varit 14 %. Den ökande orderingången är i grunden ett resultat av att bolaget under det senaste året förstärkt marknads- och försäljningsorganisationen, bl.a. genom att anställa fler säljare.

Ökningen av orderingången har kunnat uppnås trots att den tilltagande osäkerheten på världens finansmarknader har lett till en avvaktande hållning hos många av Fireflys kunder. När kunderna väl fattat beslut om att köpa brandsäkerhetssystem, är också kraven på korta leveranstider allt vanligare förekommande. Detta har ökat behovet av snabbhet och flexibilitet i bolagets organisation samt medfört att lagernivån för vissa produktgrupper har behövt justeras för att kunna möta kundernas önskemål.

Efter en resultatmässigt svag inledning på året har det skett en successiv förbättring och trots betydligt högre kostnader för marknadsföring och försäljning nådde resultatet för det tredje kvartalet upp i nivå med de resultat som presterades under högkonjunkturåren 2007 och 2008. Utvecklingen visar att bolagets strategi att temporärt acceptera det högre kostnadsläge, som en uppbyggnad av säljkåren medför, hittills har varit riktig.

Utvecklingen av den nya produktgenerationen EXIMIO har fortsatt planenligt. De första leveranserna beräknas, som tidigare kommunicerats, ske i början av nästa år.

Intresset för Fireflys Sentio®-system har fortsatt varit gott då det under året förekommit både incidenter och tunnelbränder. Diskussioner har inletts med nya potentiella kunder. Under kvartalet erhölls några mindre order på totalt 1,9 mkr.

Orderingång, fakturering och resultat
Periodens orderingång uppgick till 73,5 mkr (64,6 mkr), en ökning med 14 %. Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 25,6 mkr (24,4 mkr). Omsättningen minskade med 9 % till 63,8 mkr (70,2 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 0,5 mkr (3,6 mkr).

Tredje kvartalet
Orderingången uppgick till 23,1 mkr (19,2 mkr), vilket är en ökning med 20 %. Omsättningen uppgick till 24,7 mkr (32,9 mkr) och rörelseresultatet till 3,6 mkr (7,7 mkr). Värt att notera är att motsvarande period föregående år inkluderade slutleveranser till SL av Sentio®-systemet.

Investeringar, likviditet och soliditet
Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 14,1 mkr (17,9 mkr). Utdelning till aktieägarna om 5,4 mkr har skett under andra kvartalet. Investeringarna under perioden uppgick till 1,9 mkr (0,6 mkr). Soliditeten vid periodens slut uppgick till 61 % (59 %). Bolaget är obelånat.

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 55 personer (56).

Valberedning
Valberedningen utses bland bolagets tre största aktieägare och den lägger inför årsstämman fram förslag till styrelsen och tar härvid hänsyn till inkomna förslag. Valberedningen förbereder även frågor som relaterar till styrelsens ersättning. Valberedningen utgörs av Erik Mitteregger, Lars Höglund och Magnus Vahlquist.

Valberedningen kommer att inför årsstämma 2012 lägga fram förslag på styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor samt arvoden till dessa. Aktieägares förslag i dessa frågor kan sändas till bolagets postadress eller med e-post till valberedningen@firefly.se och skall vara bolaget till handa senast 31 januari 2012. Endast förslag där avsändaren är känd kommer att beaktas.

Framtidsutsikter
Bolagets orderstock ligger fortsatt på en relativt hög nivå och orderingången under oktober har varit god. Det är dock osäkert när i tiden kring årsskiftet ett antal större order kommer att kunna faktureras, vilket leder till svårigheter att bedöma utfallet vad gäller resultatet för helåret.

På basis av tillgänglig information gör styrelsen i dagsläget den bedömningen, att rörelseresultatet kommer att bli i nivå med eller något lägre än föregående års resultat.

= = = = =

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som bolaget står inför.

Stockholm den 10 november 2011
FIREFLY AB (publ)

Robert Rehbinder Lars Höglund Johan Löwen
Styrelseordförande Ledamot Ledamot

Erik Mitteregger Lennart Jansson
Ledamot Verkställande direktör

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Informationstillfällen
Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Bokslutskommuniké 16 februari 2012
Delårsrapport kvartal 1 8 maj 2012
Årsstämma 8 maj 2012

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Robert Rehbinder, tfn 070-824 98 40.

  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA