210218 Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2020

FIREFLY AB (PUBL)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

 

STABIL AVSLUTNING PÅ ÅRET, UTDELNING 2,10 KR/AKTIE FÖRESLÅS

Finansiell utveckling oktober – december 2020

Orderingången ökade med 18 % till 66,1 mkr (56,1 mkr)

Orderstocken minskade med 20 % under kvartalet till 47,3 mkr (58,9 mkr)

Omsättningen minskade med 3 % till 77,7 mkr (79,9 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 7,3 mkr (11,0 mkr)

Resultat per aktie blev 0,82 kr (1,33 kr)

 

Finansiell utveckling januari – december 2020

Orderingången ökade med 5 % till 269,8 mkr (256,5 mkr)

Orderstocken ökade med 17 % till 47,3 mkr jämfört med föregående år (40,6 mkr)

Omsättningen ökade med 2 % till 264,5 mkr (259,9 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 23,4 mkr (21,8 mkr)

Resultat per aktie blev 2,91 kr (2,95 kr)

 

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

Inga händelser finns att rapportera.

 

Viktiga händelser efter periodens utgång

Styrelsen beslutade föreslå årsstämman att utdelning till aktieägarna i Firefly ska utbetalas med 2,10 kr (0 kr) per aktie för verksamhetsåret 2020.

Styrelsen beslutade om nya finansiella mål för åren 2021 - 2025 vilka redovisats i separat pressmeddelande.

 

VD har ordet                                                  

Med det fjärde kvartalet avslutades ett omvälvande år under vilket Firefly visat både stabilitet och styrka. Då Covid 19-pandemin drabbade vårt samhälle i början av mars vidtog vi omedelbart åtgärder för att minska risken för smittspridningen och samtidigt säkerställa vår leveranskapacitet. Sedan dess har de flesta av bolagets medarbetare arbetat på distans och gjort detta på ett föredömligt sätt. Resultatet är att vi för helåret, trots rådande förutsättningar, kan redovisa en tillväxt i både orderingång, omsättning och rörelseresultat jämfört med föregående år.

Orderingången har under året varit stabil medan antalet förfrågningar har fortsatt att öka. Många pågående affärer har försenats och planerade projekt flyttats fram eller lagts på is på obestämd tid. Som jag nämnt i tidigare VD-ord har vi haft stor nytta av bredden i vår verksamhet både vad gäller geografi och kundgrupper. Marknader som till exempel Asien och Centraleuropa har visat god tillväxt medan Latinamerika och delar av Västeuropa har backat något. Tittar vi på kundgrupper har bland annat tissue-, board- och återvinningsindustrin utvecklats väl medan delar av försäljningen till energisektorn påverkats negativt av bland annat det låga oljepriset.

Parallellt med att parera utmaningarna i den löpande verksamheten har vi fortsatt att bygga för framtiden. Under året har antalet medarbetare ökat med cirka 10 %. Firefly står väl rustat för att möta den ökade efterfrågan vi räknar med ska materialiseras när olika restriktioner lättar och större projekt återigen initieras. Det finns även ett uppdämt behov hos kunder som på grund av Covid-19 inte har kunnat få underhåll utfört vilket kommer gynna vår affär inom service och reservdelar, ett område som såg en tillbakagång under 2020.

Det är mot denna bakgrund man ska se styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna med 2,10 kr per aktie. Utdelningen kan göras då bolagets balansräkning är stark och likvida medel i förhållande till omsättningen även efter en utdelning kommer att ligga väl i nivå med målet om att relationen ska vara minst 10 %.

Styrelsen har i dag också annonserat nya finansiella mål för verksamheten för år 2025. De nya målen innebär att Firefly ska växa omsättningen med 15 % per år med successivt stigande lönsamhet. Mot bakgrund av de investeringar vi redan gjort i organisation och konceptutveckling är detta fullt realistiskt. Tittar vi tillbaka på målsättningen för 2020 kan jag konstatera att vi inte nådde ända fram, främst på grund av att affärsområdet Infrasystem tagit betydligt längre tid att utveckla än vi räknat med. Då verksamheten inom affärsområdet är liten i förhållande till Industriapplikationer och då de två områdena i allt större utsträckning delar både komponenter och kunder har styrelsen beslutat att i framtiden inte längre särredovisa Infrasystem. Konceptutveckling och kundbearbetning av ägare till infrastruktur kommer att fortsätta som förut men nu som en integrerad del i helheten.

Vi har skapat mycket goda förutsättningar för framtiden. Med en allt starkare organisationen och fler nya applikationer för våra lösningar är min bedömning att Firefly bör kunna uppvisa en fortsatt stabil utveckling även i det fall de negativa effekterna av pandemin dröjer sig kvar. Om och när effekterna avtar är min övertygelse att vi ganska snart ska se högre tillväxt och lönsamhet.

Lennart Jansson
VD

 

Årsstämma och utdelning

Årsstämma kommer att hållas den 27 april 2021 kl. 16.00 via videolänk, detaljerad information kommer finnas i kallelsen.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning till aktieägarna i Firefly utbetalas med 2,10 kr (0 kr) per aktie för räkenskapsåret 2020.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som bolaget står inför.

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Årsredovisning 2020              31 mars 2021

Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på www.firefly.se från den 31 mars 2021. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta, kan beställas via info@firefly.se eller telefon 08 -449 25 00.

Delårsrapport kvartal 1          27 april 2021
Delårsrapport kvartal 2          12 augusti 2021
Delårsrapport kvartal 3          11 november 2021
Bokslutskommuniké               februari 2022

Årsstämma                            27 april 2021 kl. 16.00

Stockholm den 18 februari 2021

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Rapporten finns på http://firefly.se/en/investor-relations/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 8.00. 

 

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Affärsområdet Industriapplikationer levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och åter-vinningsindustrin. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Rapporten i sin helhet >>
 

  • FM