News

FIREFLY AB (publ) KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA   Firefly AB höll årsstämma idag, den 27 april 2021, kl. 16.00 i Stockholm. Vid stämman fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020 och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning på 2,10 kr per…
FIREFLY AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2021   FORTSATT GOD TILLVÄXT Finansiell utveckling januari – mars 2021 Orderingången ökade med 14 % till 80,3 mkr (70,3 mkr) Orderstocken ökade med 39 % under kvartalet till 65,7 mkr (47,3 mkr) Omsättningen ökade med 6 % till 63,0 mkr (59,7 mkr)…
FIREFLY AB (publ) FIREFLY STARTAR DOTTERBOLAG I POLEN Firefly AB startar det helägda polska dotterbolaget Firefly Poland Sp. z o.o. Bolaget kommer att arbeta med marknadsutveckling, försäljning, teknisk projektledning, service, eftermarknadstjänster och därtill tillhörande administration. Det polska dotterbolaget kommer att i första hand arbeta mot följande länder: Polen, Slovakien, Rumänien,…
FIREFLY AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2020 Firefly AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har publicerats på bolagets hemsida www.firefly.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@firefly.se eller telefon 08-449 25 00. Stockholm den 31 mars 2021 För styrelsen Lennart Jansson VD För ytterligare information hänvisas till VD Lennart…
Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2021 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Anmälda deltagare erbjuds närvara via videolänk.. Anmälan Aktieägare, som önskar deltaga i stämman skall: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…
FIREFLY AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020   STABIL AVSLUTNING PÅ ÅRET, UTDELNING 2,10 KR/AKTIE FÖRESLÅS Finansiell utveckling oktober – december 2020 Orderingången ökade med 18 % till 66,1 mkr (56,1 mkr) Orderstocken minskade med 20 % under kvartalet till 47,3 mkr (58,9 mkr) Omsättningen minskade med 3 % till 77,7 mkr…
NYA FINANSIELLA MÅL I samband med att Firefly AB avger sin Bokslutskommuniké för 2020 meddelar bolaget också nya finansiella mål och mål för kapitalstruktur och utdelningspolicy. Bakgrund Firefly AB publicerade under 2016 nya finansiella mål med innebörden att bolaget under verksamhetsåret 2020 skulle: Etablera en organisation som möjliggör en försäljning…
The food industry cannot be generalized as it contains a wide range of processes. One common denominator in the food industry is that its materials are fine, dry, and high tempratures are often used. These materials can ignite within the process, the resulting fire can cause damages to plant and…
Firefly’s Raúl Moreno, Fire Preventive Expert of Latin America, Spain and Portugal will be speaking about fire preventive and fire protective solutions for the manufacturing, handling and storage of RDF. Learn about Firefly’s intelligent Spark Detection System and Quick Suppression System and how these systems can be combined for optimal…
We wish you a Happy & Safe Holiday!From all of us at Firefly
Page 1 of 29
  • FM