120508 Pressmeddelande

Delårsrapport januari-mars 2012

First North:FIRE

• Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr)
• Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr)
• Omsättningen ökade med 13 % till 21,0 mkr (18,6 mkr)
• Rörelseresultatet uppgick till -0,6 mkr (-1,5 mkr)
• Resultat per aktie -0,12 kr (-0,31 kr)
• Rörelseresultat och resultat per aktie inkluderar en positiv effekt om netto 2,2 mkr hänförlig till en vunnen försäkringstvist

Verksamheten 
Inledningen av året har varit tillfredställande. Trots en stark svensk krona och en svag efterfrågan från den Sydeuropeiska marknaden så ökade både orderingång och omsättning signifikant. Inom bolagets huvudsakliga verksamhetsområde, affärsområdet Industriapplikationer, ökade orderingången med
21 % och omsättningen med 17 %. Detta är i linje med den tillväxttakt på ca 20 % per år som behövs för att affärsområdet ska nå det av styrelsen uppställda målet om en omsättning på 200 mkr år 2015.

Då bolaget i dagsläget prioriterar att bygga upp en organisation som ska kunna hantera betydligt större framtida volymer, har även kostnaderna ökat, vilket lett till att det underliggande resultatet är drygt 1 mkr sämre jämfört med första kvartalet förra året. Det är främst kostnader förknippade med försäljnings- och serviceorganisationen som ökat medan de rent administrativa kostnaderna fortsatt hållits på en relativt låg nivå. Antalet anställda har ökat från 55 till 59 det senaste året.

De regionala skillnaderna i efterfrågan är betydande. Aktiviteten är fortsatt god i Sydostasien, östra Europa, Ryssland och USA. Efterfrågan i Sydeuropa är svag. Firefly har noterat framgångar inom segmentet bioenergianläggningar. Här förväntas kraftig tillväxt de kommande åren och segmentet representerar en stor potential vad gäller bolagets framtida tillväxt. Även bolagets försäljning av service och reservdelar har utvecklats väl och utgjorde mer än 30 % av både orderingång och omsättning i kvartalet.

Utvecklingen inom affärsområdet Infrasystem är fortsatt trög. Under kvartalet har antalet förfrågningar ökat, vilket kan komma att leda till nya pilotprojekt och förhandlingar rörande avtal för kommande leveranser. Vidare har ett övervaknings- och underhållskoncept utvecklats som idag är i kommersiell drift.

Orderingång, omsättning och resultat
Orderingången uppgick till 23,3 mkr (21,0 mkr), en ökning med 11 %. Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 21,7 mkr (17,6 mkr). Omsättningen ökade med 13 % till 21,0 mkr (18,6 mkr).
Rörelseresultatet uppgick till -0,6 mkr (-1,5 mkr). Rörelseresultatet inkluderar en positiv effekt om netto 2,2 mkr hänförlig till en vunnen försäkringstvist.

Investeringar, likviditet och soliditet
Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 21,8 mkr (25,6 mkr). Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick under första kvartalet till 0,3 mkr (0,1 mkr). Soliditeten vid periodens slut uppgick till 60 % (63 %). Bolaget är skuldfritt.

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 59 personer (55).

Framtidsutsikter
Styrelsen gör bedömningen att omsättningen kommer att växa på helårsbasis och att rörelseresultatet kommer att förbättras jämfört med föregående år.

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som bolaget står inför.

 

Stockholm den 8 maj 2012
FIREFLY AB (publ)

Robert Rehbinder          Lars Höglund           Johan Löwen
Styrelseordförande           Ledamot                Ledamot

 

Erik Mitteregger           Lennart Jansson
Ledamot                 Verkställande direktör 

 

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Informationstillfällen
Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 2 22 augusti 2012
Delårsrapport kvartal 3 8 november 2012
Bokslutskommuniké Februari 2013


För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Robert Rehbinder, tfn 070-824 98 40.

  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA