120120 Pressmedelande

Firefly Ab (publ) - Firefly vinner tvist i högsta domstolen
First North:FIRE

Firefly har sedan 2004 legat i tvist med dåvarande försäkringsgivare om rätten till försäkringsersättning för kostnader avseende en påstådd produktansvarsskada år 2001 i USA. Ärendet beviljades sedermera prövningstillstånd i Högsta Domstolen.

Högsta Domstolen har i sin dom av den 20 januari 2012 bifallit Fireflys talan och förpliktar därmed försäkringsgivaren att till Firefly utge 1 551 737 kr jämte ränta samt ersättning för rättegångskostnader i samtliga instanser.

Påverkan på Firefly
För Firefly innebär detta en extraordinär intäkt på cirka 2 mkr. Denna kommer att tas in i bokslutet för 2012. Alla kostnader för uppkomna tvister har tagits löpande under åren.

Stockholm den 20 januari 2012

För styrelsen

Lennart Jansson
VD

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76.

  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA