200429 Pressmeddelande

FIREFLY AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

 

Firefly AB höll årsstämma idag, den 29 april 2020, kl. 16.00 i Stockholm. Vid stämman fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019 och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Stämman fastställdes vidare styrelsens förslag att ingen utdelning utgår för 2019 och förfogande stående vinstmedel, 46 572 404 kr, skall överföras i ny räkning.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter. Omval skedde av styrelseledamöterna Johan Trolle-Löwen, Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson. Stämman valde Erik Mitteregger till styrelsens ordförande.

Omval skedde av Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 300 000 kr (270 000 kr), 0 kr (0 kr) till styrelsens ordförande och 100 000 kr (90 000 kr) till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Beslut fattades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om ordning för valberedningens arbete inför årsstämman 2021.

 

Stockholm den 29 april 2020

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se

 

  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA