180502 Pressmeddelande

FIREFLY AB (publ)

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

 

STABIL INLEDNING PÅ ÅRET

Finansiell utveckling januari – mars 2018

Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr)

Orderstocken ökade med 3 % under kvartalet till 44,6 mkr (43,5 mkr)

Omsättningen ökade med 26 % till 55,3 mkr (43,8 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 5,9 mkr (2,0 mkr)

Resultat per aktie blev 0,82 kr (0,25 kr)

Viktiga händelser under första kvartalet

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie.


VD har ordet   
                                                    

Årets första kvartal har präglats av en fortsatt god efterfrågan inom de flesta områden där Firefly är verksamt. Orderingången är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år men det är värt att notera att 2017 inleddes med ett efterfrågemässigt ovanligt bra kvartal. Omsättningen ökade kraftigt under kvartalet. Detta bidrog till att rörelseresultatet utvecklades positivt. Detta har möjliggjorts genom ökat antal anställda och satsningar på nya produkter och lösningar. Dessa satsningar är på lång sikt mycket viktiga då de utgör en strategisk del i arbetet med att skapa bra förutsättningar för fortsatt tillväxt.

De positiva trender i efterfrågan som vi såg under slutet av föregående år har följt med oss in i 2018. Europa och Latinamerika visar överlag god tillväxt och i Nordamerika fortsätter marknaden att förbättras. De allt högre energipriserna har medfört stigande försäljning till bioenergisektorn, efterfrågan på våra produkter till boardindustrin ökar kontinuerligt och inom hygiensektorn fortsätter vi att framgångsrikt leverera våra maskinskydd till allt fler av de större aktörerna i branschen.

Sammanfattningsvis är jag nöjd med inledningen på 2018. Det första kvartalet konfirmerar den långsiktiga tillväxttrend Firefly uppvisat de senaste åren. Vi har med detta lagt en god grund för att kunna leverera ett bra resultat också under innevarande år.

Lennart Jansson

VD

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 223 augusti 2018

Delårsrapport kvartal 314 november 2018

Bokslutskommunikéfebruari 2019

Årsstämma2 maj 2018 kl. 16.00

 

Stockholm den 2 maj 2018

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 

eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84.

 

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 8.30.  

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 45 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industri-applikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

 

 

Rapporten i sin helhet >>
 
 
 

  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA