181113 Pressmeddelande

FIREFLY AB (publ)

DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2018

 

STABIL UTVECKLING

 

Finansiell utveckling juli – september 2018

Orderingången ökade med 6 % till 47,9 mkr (45,0 mkr)

Orderstocken minskade med 21 % under kvartalet till 48,1 mkr (60,6 mkr)

Omsättningen ökade med 6 % till 60,0 mkr (56,6 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 7,9 mkr (8,2 mkr)

Resultat per aktie blev 1,00 kr (1,05 kr)

 

Finansiell utveckling januari – september 2018 

Orderingången ökade med 10 % till 169,5 mkr (153,8 mkr)

Orderstocken ökade med 21 % till 48,1 mkr jämfört med samma period föregående år (39,8 mkr)

Omsättningen ökade med 9 % till 165,2 mkr (151,2 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 16,2 mkr (12,2 mkr)

Resultat per aktie blev 2,14 kr (1,58 kr)

 

Viktiga händelser under tredje kvartalet

Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

 

VD har ordet                                                        

Årets tredje kvartal var för Firefly en relativt lugn period med stabil försäljning. Många mindre och medelstora order, jämt fördelade på de geografiska marknader där vi är aktiva, bidrog till en tillväxt av orderingången med 6 % jämfört med föregående år. I absoluta tal gav det den näst bästa orderingången för ett tredje kvartal någonsin.

De resurser vi de senaste åren investerat i marknadsbearbetning och produktutveckling ger nu synliga resultat i det att vi under längre tidsperioder kontinuerligt erhåller order från större koncerner som vill skydda sina maskiner och processer på global basis. Trenden har varit speciellt tydlig hos våra kunder inom tissue-, board- och återvinningsindustrin och bidrar till ett något jämnare orderflöde än Firefly historiskt kunnat uppvisa.

Vi ser en positiv trend i den underliggande efterfrågan från flera större marknader så som Latinamerika, Nordamerika, Europa och Asien. Relativt många projekt, även större sådana, är planerade för beslut under det närmaste halvåret. Dock finns det en tendens till fördröjning av besluten på grund av osäkerheten kring bland annat framtida tullar, handelsavtal och sanktioner.

Fireflys resultat det fjärde kvartalet kommer därför till stor del vara beroende på när kunderna fattar beslut om att investera och när de vill och kan ta emot våra leveranser. Vi kommer också att fortsätta bygga vår organisation, främst genom att anställa fler säljare och serviceingenjörer. Baserat på den fortsatt goda efterfrågan och en välfylld orderbok ser jag med tillförsikt på avslutningen av året.

 

Lennart Jansson

VD

 

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Bokslutskommuniké, 20 februari 2019

Delårsrapport kvartal 1, 9 maj 2019

Årsstämma, 9 maj 2019 kl. 16.00

 

Stockholm den 14 november 2018

FIREFLY AB (publ)

 

Styrelsen och Verkställande direktören

 

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 
eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84.

 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser,
tel. +46 8 503 01 550, www.mangold.se

 

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 8.00. 

 

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 45 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industri-applikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

 

 

Rapporten i sin helhet >>
 

  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA