190220 Pressmeddelande

FIREFLY AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

 

MYCKET GOD RESULTATUTVECKLING, HÖJD UTDELNING

 

Finansiell utveckling oktober – december 2018

Orderingången ökade med 5 % till 63,4 mkr (60,6 mkr)

Orderstocken minskade med 10 % under kvartalet till 43,4 mkr (48,1 mkr)

Omsättningen ökade med 20 % till 68,0 mkr (56,5 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 7,4 mkr (6,1 mkr)

Resultat per aktie blev 0,87 kr (0,76 kr)

 

Finansiell utveckling januari – december 2018 

Orderingången ökade med 9 % till 232,9 mkr (214,4 mkr)

Orderstocken minskade med 0,2 % till 43,4 mkr jämfört med samma period föregående år (43,5 mkr)

Omsättningen ökade med 12 % till 233,2 mkr (207,7 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 23,7 mkr (18,3 mkr)

Resultat per aktie blev 3,01 kr (2,34 kr)

 

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

 

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång

Styrelsen beslutade föreslå årsstämman att utdelning till aktieägarna i Firefly utbetalas med 1,90 kr (1,40 kr) per aktie.

 

VD har ordet                                                        

Det fjärde kvartalet innebar en stabil avslutning på 2018. Omsättningen ökade med 20 % vilket ledde till en resultatmässigt mycket bra avslutning på året. För både kvartalet och helåret kan vi uppvisa en förbättrad lönsamhet. Detta bekräftar att vår expansion sker på ett balanserat sätt och att vi drar nytta av den styrka och effektivitet som vår växande organisation ger. Jag vill här ge en eloge till mina medarbetare som genomgående utförde mycket goda arbetsinsatser i en organisation under snabb tillväxt och förändring.

Inom affärsområdet Industriapplikationer ser vi en fortsatt positiv efterfrågetrend på flera större marknader såsom Latinamerika, Nordamerika, Europa och framförallt Asien. Under året har vi stärkt vår position som leverantör av skydd till tissue- och hygienpappersindustrin med installationer hos flera globala tillverkare. Vidare växer vi stadigt inom skydd för återvinningsindustrin. Inom bioenergi och board är många investeringar, även större sådana, planerade för beslut under de närmaste åren. Vi noterar dock en tendens till viss fördröjning på grund av osäkerheten kring bland annat energipriser och framtida tullar. Detta har medfört att vår tillväxt inom dessa områden var relativt sett lägre under avslutningen av året.

Vårt nya Quick Suppression-koncept för detektering och snabbsläckning har tagits emot väl av marknaden och vi förväntar oss att detta på lång sikt varaktigt bidrar till att höja Fireflys tillväxttakt. Det är tillfredställande att våra mer sofistikerade lösningar allt oftare ses som en naturlig del i projekt där man tidigare har förlitat sig på betydligt långsammare konventionella lösningar. Här kommer vår kunskap om snabb detektering samt effektiv och skonsam släckning väl till sin rätt i bland annat bearbetningsmaskiner, återvinningsanläggningar och transportsystem. Vi har under året erhållit godkännanden och certifieringar för många av våra nya koncept vilket möjliggör en bredare bearbetning av marknaden.

Inom affärsområdet Infrasystem fortsätter det långsiktiga arbetet och försäljningsresurserna koncentreras just nu till ett antal mindre tunnelprojekt. Samtidigt fortsätter Storstockholms Lokaltrafik, SL, successivt att uppgradera och komplettera sina existerande installationer samt planera för kommande nyinvesteringar. Detta kommer att innebära affärsmöjligheter för Firefly och en möjlig utvidgning av ett redan framgångsrikt samarbete. I väntan på nya systemorder från Sverige och utlandet kan jag konstatera att de intäkter som affärsområdet har idag, som främst hänför sig till övervakning, service och reservdelar, täcker de kostnader vi har för verksamheten. Detta är en bra plattform för att fortsätta bygga ut organisationen när efterfrågan på dessa system tar fart.

Under 2018 ökade Firefly antalet anställda med 13 %, introducerade ett antal nya produktkoncept samt erhöll utökade godkännanden och certifieringar för våra produkter. Bolaget har ett gott utgångsläge inför 2019 och jag ser framtiden an med tillförsikt.

Lennart Jansson
VD

 

Årsstämma och utdelning

Årsstämma kommer att hållas den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Fireflys lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning till aktieägarna i Firefly utbetalas med 1,90 kr (1,40 kr) per aktie för räkenskapsåret 2018. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhets-faktorer, som bolaget står inför.

 

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Årsredovisning 2018, 16 april 2019

Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på www.firefly.se från den 16 april 2019. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta, kan beställas via info@firefly.se eller telefon 08 -449 25 00.

Delårsrapport kvartal 1, 9 maj 2019
Delårsrapport kvartal 2, 12 augusti 2019
Delårsrapport kvartal 3, 7 november 2019
Bokslutskommuniké, februari 2020

Årsstämma, 9 maj 2019 kl. 16.00

 

 

Stockholm den 20 februari 2019

FIREFLY AB (publ)

 

Styrelsen och Verkställande direktören

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 

 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se

 

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 8.00.  

 

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 45 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industri-applikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

 

Rapporten i sin helhet >>
 

  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA