190509 Pressmeddelande

FIREFLY AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Firefly AB höll årsstämma den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Stockholm. Vid stämman fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018 och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Stämman fastställdes vidare styrelsens förslag till utdelning på 1,90 kr per aktie, totalt 11 402 660 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 33 334 223 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 13 maj och utbetalningsdag blir den 16 maj.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter. Omval skedde av styrelseledamöterna Johan Trolle-Löwen, Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson. Stämman valde Erik Mitteregger till styrelsens ordförande.

Omval skedde av Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 270 000 kr (258 000 kr), 0 kr (0 kr) till styrelsens ordförande och 90 000 kr (86 000 kr) till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Beslut fattades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om ordning för valberedningens arbete inför årsstämman 2020.

 

Stockholm den 9 maj 2019
FIREFLY AB (publ)

Styrelsen

 

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se.

 

  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA