191107 Pressmeddelande

FIREFLY AB (publ)

DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2019

 

STARK ORDERINGÅNG, STABILT RESULTAT

Finansiell utveckling juli – september 2019

Orderingången ökade med 46 % till 70,0 mkr (47,9 mkr)

Orderstocken ökade med 11 % under kvartalet till 64,4 mkr (58,1 mkr)

Omsättningen ökade med 7 % till 64,1 mkr (60,0 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 8,0 mkr (7,9 mkr)

Resultat per aktie blev 1,11 kr (1,00 kr)

 

Finansiell utveckling januari – september 2019

Orderingången ökade med 18 % till 200,4 mkr (169,5 mkr)

Orderstocken ökade med 34 % till 64,4 mkr jämfört med föregående år (48,1 mkr)

Omsättningen ökade med 9 % till 180,0 mkr (165,2 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 10,8 mkr (16,2 mkr)

Resultat per aktie blev 1,61 kr (2,14 kr)

 

Viktiga händelser under tredje kvartalet

Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

 

VD har ordet

Årets tredje kvartal har för Fireflys del varit en mycket intensiv period med stark orderingång. Kvartalet blev försäljningsmässigt det bästa i bolagets historia. Framgångarna är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att lansera nya innovativa produkter och lösningar, utökad marknadsbearbetning och rekrytering av nya medarbetare. Vi har under de senaste tolv månaderna gått från 74 till 81 anställda. Att attrahera och rekrytera rätt personer är en allt viktigare del av vår strategi.

Detta är också grunden till att vi totalt sett ser ökande förfrågningsvolymer från våra kunder trots den osäkerhet som råder kring världskonjunktur och handelshinder av olika slag. Samtidigt börjar vi få avkastning på de investeringar som det senaste året gjorts i utveckling, testning och certifiering av nya produkter. Detta är tidskrävande och relativt dyra processer men nu står vi redo att introducera ett antal nya koncept på bred front i marknaden, bland annat systemet för Quick Suppression (snabb släckning med minimal vattenåtgång) som jag omnämnt i tidigare VD-ord.


Tack vare en allt aktivare marknadsbearbetning ser vi en positiv trend på de flesta av våra geografiska marknader. Försäljningen av skydd till boardfabriker och träbearbetningsindustrin ökar stadigt och det är tillfredställande att se hur vi under det senaste kvartalet också erhållit större order från kunder inom livsmedels- och cementindustrin. Det är uppenbart att allt fler ägare av fabriker och anläggningar inom olika sektorer ser att kostnaden för produktionsstopp blir allt högre i takt med att kraven på just-in-time leveranser ökar. Detta är bara en av många trender som gynnar oss nu och kommer att göra så i framtiden.


Jag känner alltså tillförsikt inför det fjärde kvartalet och det finns goda förutsättningar för en fortsatt bra orderingång och stabil resultatutveckling.

 

Lennart Jansson

VD

 

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Bokslutskommuniké, 21 februari 2020

Delårsrapport kvartal 1, 29 april 2020

Årsstämma, 29 april 2020 kl. 16.00

 

Stockholm den 7 november 2019

FIREFLY AB (publ)

 

Styrelsen och Verkställande direktören

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser,
tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se

 

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 8.00.


Rapporten i sin helhet >>

 

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier sedan 1973. Firefly har två affärsområden; Industri-applikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

 

  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA