200317 Pressmeddelande

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen ändrar sitt förslag till utdelning för verksamhetsåret 2019 och föreslår att ingen utdelning ska lämnas. Publicerar orderingång för januari – februari 2020.

Styrelsen i Firefly AB (publ) har beslutat att ändra sitt förslag till årsstämman vad gäller utdelning till aktieägarna i Firefly AB (publ) för verksamhetsåret 2019. Tidigare förslag, fattat vid styrelsemötet den 20 februari 2020, var att utdelning skulle lämnas med 2,10 kr per aktie (totalt 12,6 mkr). Det nya förslaget är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

Förslaget motiveras av coronavirusets effekter på den globala ekonomin och de kraftiga restriktioner som implementeras i allt fler länder. Fireflys kunder kommer att i varierande grad påverkas av utvecklingen och för bolaget är det i dag omöjligt att förutspå hur stor denna påverkan kan bli. I detta läge är det av största vikt att bolaget kan agera med stöd av en så stark balansräkning som möjligt.

Styrelsen noterar att baserat på en stark balansräkning och en god orderingång i januari och februari står Firefly väl rustat att möta de utmaningar, men också möjligheter, som det rådande affärsläget innebär. Orderingången under de två månaderna januari och februari uppgick totalt till 54,6 mkr (42,1 mkr), en uppgång med 29 % jämfört med samma period föregående år.

 

Stockholm den 17 mars 2020
FIREFLY AB (publ)

 

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se
Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020 kl. 21.30.
Rapporten i sin helhet finns på https://firefly.se/en/downloads/press-releases-firefly

Om Firefly AB
Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 45 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

  • FM