210427 Pressmeddelande

FIREFLY AB (PUBL)

KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

 

FORTSATT GOD TILLVÄXT

Finansiell utveckling januari – mars 2021

Orderingången ökade med 14 % till 80,3 mkr (70,3 mkr)

Orderstocken ökade med 39 % under kvartalet till 65,7 mkr (47,3 mkr)

Omsättningen ökade med 6 % till 63,0 mkr (59,7 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 3,8 mkr (3,8 mkr)

Resultat per aktie blev 0,61 kr (0,60 kr)

 

Viktiga händelser under första kvartalet

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2021 att utdelning till aktieägarna betalas med 2,10 kr (0 kr) per aktie för verksamhetsåret 2020.

 

VD har ordet                                                  

Under årets första kvartal uppvisade Firefly en stark tillväxt i orderingången trots att Covid-19 pandemin fortsatt påverkar delar av verksamheten negativt. Lönsamheten var tillfredställande, framför allt mot bakgrund av att vi inte hunnit leverera och fakturera alla de order som inkommit samt att bolaget planenligt investerar i att bygga ut organisationen för en fortsatt framtida tillväxt.

Försäljningsarbetet har utvecklats väl inom ramen för de begränsningar som pandemin medför. Vi har lyckats bra med att ersätta fysiska möten och mässor med videomöten och webinarier, något som återspeglas i det faktum att antalet offertförfrågningar ökar kontinuerligt. När förfrågningar sedan ska omvandlas till order är det dock tydligt att inköpsbeslut tar längre tid än normalt och att större projekt skjuts upp då de oftast försvåras av olika typer av restriktioner.

Försäljningen av mindre och medelstora projekt har inte påverkats på samma sätt. Vad gäller dessa kan vi oftast leverera direkt till kunden och installation och driftsättning är enklare. Under kvartalet såg vi en god efterfrågan från de flesta geografiska marknader med undantag för Latinamerika och delar av Europa där smittspridning och nedstängningar fortsatt håller tillbaka aktiviteten. Efterfrågan var också jämnt fördelad mellan olika kundkategorier med kunder inom tissue, återvinning och bioenergi i täten.

För att stärka bolagets närvaro på den snabbt växande marknaden i Centraleuropa offentliggjorde vi för några veckor sedan att Firefly etablerat ett dotterbolag i Polen, Firefly Poland Sp. z o.o. Etableringen är ett första steg i en utveckling där vi på lång sikt ser att vi kommer vilja etablera egna dotterbolag på olika geografiska marknader i syfte att bättre kunna ta hand om våra kunder och öka vår lönsamhet.

Jag ser den polska etableringen som ett viktigt steg i den utveckling där vi sedan några år tillbaka arbetat proaktivt med att bygga en organisation som ska leverera stark organisk tillväxt samtidigt som den ska sprida riskerna på fler kundsegment i fler geografiska marknader. Att vi är på rätt väg tycker jag har bevisats av den fina tillväxt Firefly har visat under den period med prövningar som Covid-19 pandemin medfört. Sannolikt har vi ytterligare några kvartal med större osäkerhet än vanligt framför oss. I takt med att samhället normaliseras är det dock min tro att Firefly kommer att dra stor nytta av de investeringar som nu görs och att det ska resultera i fortsatt värdeskapande för bolagets aktieägare.

Lennart Jansson
VD

 

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

Firefly startade under april det helägda polska dotterbolaget Firefly Poland Sp. z o.o vilket informerades om i pressmeddelande den 6 april. Det polska bolaget kommer arbeta med marknadsutveckling, försäljning, teknisk projektledning och eftermarknadstjänster i Polen, Slovakien, Rumänien, Ungern, Tjeckien och Kroatien.

 

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:


Delårsrapport kvartal 2 12 augusti 2021
Delårsrapport kvartal 3 11 november 2021
Bokslutskommuniké februari 2022

Årsstämma 27 april 2021 kl. 16.00

 

Stockholm den 27 april 2021

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

 

Rapporten finns på http://firefly.se/en/investor-relations/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 8.00.

 

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Affärsområdet Industriapplikationer levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och åter-vinningsindustrin. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Rapporten i sin helhet >>
 

  • FM