210812 PRESSMEDDELANDE

FIREFLY AB (PUBL)

KVARTALSRAPPORT APRIL – JUNI 2021

 

REKORDHÖG ORDERINGÅNG - KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING

Finansiell utveckling koncern, start av koncern den 1 april 2021

April – juni 2021

Orderingången uppgick till 86,9 mkr (-)*

Orderstocken uppgick vid kvartalet slut till 80,4 mkr (-)*

Omsättningen uppgick till 72,4 mkr (-)*

Rörelseresultatet uppgick till 4,8 mkr (-)*

Resultat per aktie blev 0,59 kr (-)*

*  Start av koncern den 1 april 2021


Finansiell utveckling moderbolaget

April – juni 2021

Orderingången ökade med 9 % till 86,5 mkr (79,5 mkr)

Orderstocken ökade med 22 % under kvartalet till 80,4 mkr (65,7 mkr)

Omsättningen ökade med 56 % till 74,2 mkr (47,5 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 5,6 mkr (-2,0 mkr)

Resultat per aktie blev 0,71 kr (-0,37 kr)


Januari – juni 2021

Orderingången ökade med 11 % till 166,8 mkr (149,8 mkr)

Orderstocken minskade med 4 % jämfört med föregående år till 80,4 mkr (83,4 mkr)

Omsättningen ökade med 28 % till 137,2 mkr (107,2 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 9,4 mkr (1,8 mkr)

Resultat per aktie blev 1,33 kr (0,23 kr)

 

Viktiga händelser under andra kvartalet

Firefly AB startade det helägda polska dotterbolaget Firefly Poland Sp. z o.o. som kommer att arbeta med marknadsutveckling, försäljning, teknisk projektledning, service, eftermarknadstjänster och därtill tillhörande administration.

 

VD har ordet                                                  

Firefly rapporterar för årets andra kvartal en rekordhög orderingång och en markant förbättrad lönsamhet. Den positiva utvecklingen är resultatet av vårt långsiktiga arbete med att på ett balanserat sätt bygga ut företagets organisation, introducera nya produkter på marknaden och med allt större intensitet bearbeta nya och gamla kunder.

Effekterna av Covid-19 pandemin kvarstår men läget har stabiliserats något i takt med att smittspridningen minskar. Försäljningen har gått bra, grundförsäljningen är stabil och förfrågningsvolymerna fortsätter att växa. Vi ser dock fortfarande kraftiga variationer mellan olika regioner liksom mellan olika kundsegment som ett resultat av hur de påverkas av pandemin. Detta innebär fortsatt och att vissa projekt försenas på grund av nedstängningar eller investeringsstopp och att nya projekt flyttas fram på obestämd tid.

Efterfrågan har förbättrats inom de flesta kundgrupper där board-, tissue- och bioenergiindustrierna visat speciellt god tillväxt liksom efterfrågan från verksamheter inom återvinningsindustrin. Geografiskt så visar Europa stark tillväxt medan Asien saktat in något de senaste månaderna, sannolikt som ett resultat av ökad smittspridning. Marknaderna i Nord- och Latinamerika är relativt stabila.

Under kvartalet har produktion och leveranser fungerat väl och komponentbrist har bara påverkat oss i mindre utsträckning. Detta ledde till att vi under kvartalet kunde bokföra en försäljningsökning på 56 % och en kraftig resultatförbättring. När man bedömer Fireflys framtida resultat är det, som jag kommenterat tidigare, viktigt att ta hänsyn till förändringen av bolagets orderbok. Orderstocken var vid årets ingång drygt 47 mkr och vid halvårsskiftet drygt 80 mkr. Det är en ökning med cirka 33 mkr under det första halvåret som när leverans till kund genomförts, kommer att innebära ytterligare tillskott till resultatet.

En andra viktig variabel att beakta är det faktum att Covid-19 pandemin försvårat möjligheten för våra servicetekniker att besöka kunder, utföra service med därtill hörande reservdelsleveranser. Försäljningen av service och reservdelar utgjorde därför bara drygt 25 % av den totala försäljningen under det första halvåret mot normalt en bit över 30 %.

Blickar jag framåt så är det min förhoppning att vi under hösten åter ska kunna börja besöka våra kunder och att vissa mässor skall kunna genomföras. Firefly kommer planenligt fortsätta att investera i organisationsutveckling och utveckling av nya produkter och lösningar. Etableringen i april av vårt polska dotterbolag är en viktig del av den långsiktiga strategin att komma närmare våra kunder och vi tittar aktivt på möjligheten att genomföra liknande lösningar i andra marknader.

Förutsett att vi inte drabbas ytterligare av pandemin eller komponentbrist, så är jag fortsatt optimistisk vad gäller förutsättningarna för Firefly att kunna leverera fortsatt tillväxt och resultatförbättring under årets andra halva.

Lennart Jansson
VD

 

Risker och känsligheter

Bolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar finansiella risker, omvärldsrisker och interna risker, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.
En omvärldsrisk som tillkommit och som nu hanteras av bolaget är Covid-19. Bolaget följer myndigheternas rekommendationer i de olika länder där bolaget verkar. Till dessa risker har tillkommit risken för brist på komponenter, vilket kan leda till leveransförseningar till kunderna.
Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms föreligga på balansdagen.

Transaktioner med närstående

Sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen, företagsledningen och närstående till företagsledningen har utbetalts under perioden.

Redovisningsprinciper

Bolaget redovisar i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncernen består av moderbolaget Firefly AB och det helägda dotterbolaget Firefly Poland Sp. z o.o. Bolaget startades den 1 april 2021 och koncernredovisning har upprättats från detta datum.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

Inga viktiga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

 

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:


Delårsrapport kvartal 3 11 november 2021
Bokslutskommuniké februari 2022

Stockholm den 12 augusti 2021

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

 

Rapporten finns på http://firefly.se/en/investor-relations/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 8.00.

 

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Affärsområdet Industriapplikationer levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och åter-vinningsindustrin. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Rapporten i sin helhet >>
 

  • FM