210427 Pressmeddelande - Kommuniké från årsstämma

FIREFLY AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

 

Firefly AB höll årsstämma idag, den 27 april 2021, kl. 16.00 i Stockholm. Vid stämman fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020 och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning på 2,10 kr per aktie, totalt 12 602 940 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 48 543 841 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 29 april och utbetalningsdag blir den 4 maj.


Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter. Omval skedde av styrelseledamöterna Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson. Nyval skedde av styrelseledamoten Anders G Lindberg. Stämman valde Erik Mitteregger till styrelsens ordförande.
Omval skedde av Ernst & Young AB som bolagets revisor.


Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 315 000 kr (300 000 kr), 0 kr (0 kr) till styrelsens ordförande och 105 000 kr (100 000 kr) till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.
Beslut fattades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om ordning för valberedningens arbete inför årsstämman 2022.

Stockholm den 27 april 2021

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

 

  • FM