210218 Pressmeddelande Nya finansiella mål

NYA FINANSIELLA MÅL

I samband med att Firefly AB avger sin Bokslutskommuniké för 2020 meddelar bolaget också nya finansiella mål och mål för kapitalstruktur och utdelningspolicy.

Bakgrund

Firefly AB publicerade under 2016 nya finansiella mål med innebörden att bolaget under verksamhetsåret 2020 skulle:

  • Etablera en organisation som möjliggör en försäljning om 400 miljoner kronor för bolaget som helhet.
  • Vara leverantör till minst tio kunder inom affärsområdet Infrasystem.
  • Uppvisa en rörelsemarginal överstigande 15 %.

Styrelsen konstaterar att en organisation som möjliggör en försäljning om 400 miljoner kronor är etablerad, de övriga målen är inte uppfyllda.

Ny finansiella mål

Omsättningstillväxt
Firefly ska uppnå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 15 % under perioden 2021 - 2025.
Målet ska uppfyllas genom fortsatta investeringar i produkt- och konceptutveckling, marknadsföring och organisationsutveckling.

Rörelsemarginal
Firefly ska uppnå en varaktig rörelsemarginal (EBIT) över en konjunkturcykel på omkring 15 % vid utgången av 2025.

Under perioden 2021 - 2025 eftersträvas en rörelsemarginal som för varje enskilt år överstiger 10 % men som kan komma att variera beroende på storleken på de investeringar som görs i produkt- och konceptutveckling, marknadsföring och organisationsutveckling.

I takt med att bolagets omsättning ökar förväntas bruttovinsten öka snabbare än bolagets operativa kostnader så att målet om 15% rörelsemarginal ska kunna uppnås vid periodens slut.

Kapitalstruktur (oförändrat mål sedan tidigare)
Fireflys nettokassa (likvida medel med avdrag för räntebärande skulder) ska i normalfallet uppgå till ett belopp som minst är lika med 10 % av omsättningen. Bolaget ges på så sätt beredskap att kunna genomföra kompletterade förvärv och hantera variationer i den befintliga verksamheten.

Utdelningspolicy (oförändrat mål sedan tidigare)
Firefly ska sträva efter att till aktieägarna årligen utdela ett belopp som uppgår till 2/3 av resultatet efter skatt. Utdelningen kan komma att avvika från denna norm i det fall målsättningen för bolagets kapitalstruktur inte är uppfylld eller styrelsen gör bedömningen att bolaget, med hänsyn tagen till tillväxt- och förvärvsmöjligheter samt konjunkturläget, är överkapitaliserat.

 

Stockholm den 18 februari 2021

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktör

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se

  • FM