200819 Pressmedelande

FIREFLY AB (PUBL)

KVARTALSRAPPORT APRIL – JUNI 2020

 

REKORDHÖG ORDERINGÅNG MED VÄXANDE ORDERSTOCK

Finansiell utveckling april – juni 2020

Orderingången ökade med 16 % till 79,5 mkr (68,6 mkr)

Orderstocken ökade med 63 % under kvartalet till 83,4 mkr (51,3 mkr)

Omsättningen minskade med 24 % till 47,5 mkr (62,8 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till -2,0 mkr (1,7 mkr)

Resultat per aktie blev -0,37 kr (0,22 kr)

 

Finansiell utveckling januari – juni 2020

Orderingången ökade med 15 % till 149,8 mkr (130,4 mkr)

Orderstocken ökade med 44 % till 83,4 mkr jämfört med föregående år (58,1mkr)

Omsättningen minskade med 8 % till 107,2 mkr (115,9 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 1,8 mkr (2,8 mkr)

Resultat per aktie blev 0,23 kr (0,51 kr)

 

Viktiga händelser under andra kvartalet

Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

 

VD har ordet                                                  

Årets andra kvartal resulterade för Fireflys del i rekordhög orderingång för systemförsäljningen inom affärsområdet Industriapplikationer. Det långsiktiga arbetet med att lansera nya produkter och att kontinuerligt bygga ut vår försäljningsorganisation bidrar till fortsatt tillväxt.

Jag kan också konstatera att strategin med att successivt stärka bolagets position på utvalda geografiska marknader och marknadsföra oss mot nya kundgrupper är en viktig del i framgången. Vi har nu en bra balans och riskspridning i vår verksamhet. Under kvartalet såg vi till exempel en stark efterfrågeutveckling i Asien och Östeuropa medan Sydeuropa och Nordamerika utvecklades något svagare. Firefly har också en stor andel kunder inom tissue, träbearbetning, livsmedel och återvinning vilka samtliga är sektorer som inte påverkats i någon högre grad av Covid-19 pandemin. Kunder inom energisektorn har däremot varit mer återhållsamma på grund av ett lågt och volatilt oljepris.

Omsättning och lönsamhet påverkades negativt av de nedstängningar och reserestriktioner som varit rådande sedan mars månad. Detta ledde till att många leveranser försenades och att vi inte har haft möjlighet att utföra service och sälja reservdelar hos våra kunder så som planerat. Svackan inom oljeindustrin har också lett till att försäljningen av komponenter, främst flamdetektorer, har minskat avsevärt.

Blickar jag framåt kan jag konstatera att det fortfarande finns osäkerhet gällande i vilken omfattning vi har möjlighet att besöka kunder och leverera beställda system under resten av året. Den goda orderingången under andra kvartalet var delvis resultatet av den kundbearbetning som gjordes långt tidigare och under normala marknadsförhållande. I dagsläget påverkas arbetet fortsatt av reserestriktioner och att i stort sett alla mässor är inställda vilket negativt påverkar antalet möten med befintliga och nya kunder. Firefly har idag en mycket god leveranskapacitet och leverans av beställda order sker enligt kundernas projektplaner.  

När detta skrivs känns läget för Firefly stabilt. Den välfyllda orderboken ger oss en trygghet i verksamheten på medellång sikt. Efterfrågeläget mätt som förfrågningar från våra kunder är fortsatt på en bra nivå. Vi börjar succesivt se en bättre balans mellan orderingång och leverans. Säkerhetstänkandet på bolaget är högt och Fireflys medarbetare följer de rutiner och säkerhetsåtgärder som vi har i företaget. Vi kommer sannolikt fortsatt få se en relativt ojämn orderingång mellan kvartal men den underliggande långsiktiga utvecklingen är positiv.

Lennart Jansson
VD

 

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 3          4 november 2020
Bokslutskommuniké               18 februari 2021

Stockholm den 19 augusti 2020

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Rapporten finns på http://firefly.se/en/investor-relations/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 8.00. 

 

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Affärsområdet Industriapplikationer levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och åter-vinningsindustrin. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Rapporten i sin helhet >>
 

  • FM