Brandskydd för hamnar och lastterminaler

För en tryggare hamn

Hamnbränder kan få förödande konsekvenser. Många områden är svåråtkomliga och när en brand väl har fått fäste kan den vara mycket svår att begränsa. Verksamheten måste kunna löpa på dygnet runt och en brand kan därför bli mycket kostsam och leda till störningar i logistikkedjorna, skador på utrustningen och oacceptabla risker för personalen.

90%

av alla bränder i varvsutrustningen orsakas av hydrauloljeläckage

500

grader C är antändningstemperaturen för hydrauloljespray

Hög risknivå i hamnar och lastterminaler

Hamnanläggningar och lastterminaler har flera högriskzoner där bränder eller dammexplosioner lätt kan uppstå.

Allt material som lagras i hamnen utgör en potentiell brandrisk, särskilt om det exakta innehållet i containrarna är okänt. Alla behållare med brandfarliga ämnen, till exempel alkohol eller bränsle, måste förvaras på ett säkert sätt. Lösa material såsom träflisor kan självantända under vissa förhållanden och kan även ge upphov till brandfarligt damm under hanteringen. Den frekventa fordonstrafiken med heta motorer och avgassystem ökar brandrisken liksom risken för bränsle- och oljeläckage.

Hydraulolja – en klar brandfara

90 % av alla bränder i varvsutrustningen orsakas av hydrauloljeläckage. Trycksatt hydraulolja utgör en särskilt stor brandrisk. Om systemet skadas och olja läcker ut kan den spruta så långt som 10 meter. Hydrauloljans antändningstemperatur är 500–530 grader, så i närheten av heta ytor och antändningskällor kan detta ge upphov till en brand med allvarliga följder.

Den ökande användningen av elfordon med litiumjonbatterier i verksamheten tillför ytterligare en dimension, med potential för batteribränder på grund av skenande kemiska reaktioner.

Dessutom kan mekaniska fel och främmande föremål i materialflödet inuti utrustningen ge upphov till friktion och förhöjda temperaturer, vilket i sin tur kan leda till brand.

Hög risknivå i hamnar och lastterminaler

Firefly erbjuder en rad olika lösningar för gnistdetektering och snabbsläckning som skyddar lastnings- och lossningsområden, transportörer, rännor, elevatorer, filter och silor.

Bearbetning av stora mängder torrt material ger upphov till spill och fint damm som lätt kan spridas och ackumuleras i olika delar av utrustningen. I den här typen av processer kan brandorsaken ofta vara mekaniska fel som till exempel stopp i valsarna, trasiga lager eller orenheter i materialet som matas in i kvarnen.

Förflyttning av material som innehåller heta partiklar medför särskilt stora utmaningar för verksamheten i hamnen. Antändningskällor kan lätt transporteras genom kanalsystemen och orsaka bränder eller explosioner längre fram i processen, till exempel i rännor, transportörer, silor eller dammsugningssystem.

Bränder sprider sig snabbt och få förödande konsekvenser på grund av svårigheterna med att nå de drabbade områdena, vilket ofta är fallet med transportband och hissar som är placerade högt ovanför marken.

Firefly har ett brett utbud av utrustning för effektivt brandskydd och brandsläckning i hamnområden och skyddar såväl öppna ytor som materialflöden inuti kanaler och maskiner.

.

Firefly ElevatorGuard™

Den dammiga atmosfären kring ett elevatorband med skopor är mycket gynnsam för brandutveckling eller dammexplosioner. Elevatorbandets utformning gör det också svårare att skydda. Bränder bryter ibland ut när antändningskällor matas in i transportören, men antändningskällor kan också genereras inuti själva maskinen.

Firefly ElevatorGuard™ är en lösning som med FM-godkända True IR-detektorer för heta partiklar och släckningsmunstycken för fullkonisk vattenstråle vid transportörens in- och utlopp. Vid inloppet minimerar Firefly-systemet risken för att farliga antändningskällor kommer in i transportören. Om grundorsaken finns inuti transportören kommer systemet vid utloppet att ge en tidig indikation på ett begynnande problem inuti transportören och minimerar risken för att antändningskällorna lämnar transportören och vandrar nedströms i själva processdelarna.

Firefly ConveyorGuard™

Bränder i bandtransportörer är ofta svårsläckta och sprider sig mycket snabbt. I värsta fall kan elden sprida sig till materialhögar i närheten och brinna i flera veckor, med uteblivna intäkter och dyra produktionsstopp som följd.

Syftet med lösningen Firefly ConveyorGuard™ är att på automatisk väg detektera och släcka bränder i ett tidigt skede och stoppa transportbandet så snabbt som möjligt. Firefly ConveyorGuard™ kan kompletteras med Fireflys flamdetektorer för öppna ytor och/eller LTS-kabel.

Viktiga fördelar

Snabb svarstid

Minimal vattenförbrukning

System med tredjepartsgodkännande

Precisionsdetektering

Säkert och certifierat för din bransch. Läs mer om våra certifieringar och godkännanden här.

Unika brandskyddslösningar för hamnindustrin

SUPERSNABB SVARSTID

Snabbsläckningssystemet är en del av vår säkerhetslösning för kvarnar och bygger på extremt snabb detektering med högpresterande flamdetektorer. Det effektiva systemet med vattendimma har en anmärkningsvärd förmåga att släcka bränder utan att skada maskinerna.

PRECISIONSDETEKTERING

True IR Spark-detektorerna möjliggör precisionsdetektering av samtliga typer av antändningskällor, till exempel heta svarta partiklar, glödbränder och gnistbildning. Detektorerna påverkas inte av dagsljus. Systemen är också utrustade med flerkanaliga flamdetektorer med avancerade algoritmer för precisionsdetektering av flammor samt låg sannolikhet för falska positiva resultat.

UTMÄRKT SLÄCKNINGSFÖRMÅGA

Systemet med vattendimma har brandtestats och släckningsförmågan har verifierats. Det använder mycket små mängder vatten, vilket ger mindre inverkan på maskineriet, färre produktionsbortfall och kortare driftstopp.

SLÄCKNING MED FULLKONISK VATTENSTRÅLE

Effektiv släckning tack vare en unik munstycksdesign och placering som är inriktad på att penetrera och täcka hela materialflödet. Aktiveras inom millisekunder efter detektering.

Nedladdningar

Fireflys lösningar för hamnar och lastterminaler

Firefly ConveyorGuard™

Firefly EXsolvo®

Vi skyddar branschledare

KONSTANTIN ČERNYCH

Projektledare

Grigeo

”Efter installationen av Fireflys system kan operatörerna äntligen känna sig trygga.
Innan dess behövde vi vara mycket observanta och vi visste att vår reaktionstid var helt avgörande för incidenthanteringen. Nu kan vi förlita oss på Fireflys brandskyddssystem istället.”

NICOLAS AL HOUAYEK

Corporate manager

Acme corp

”Firefly har stått på vår sida från dag ett. Under definitionen av projektet hade vi ett löpande samarbete med deras team för att vara säkra på att få bästa möjliga balans mellan riskhantering och CAPEX-optimering. Firefly skyddar vår personal så att vi kan koncentrera oss på att förbättra våra prestandastandarder inom området alternativa bränslen.”

LEENDERT-JAN VAN DER HOUT

Projektingenjör

Cérélia

”Firefly-systemet upptäcker heta partiklar redan på ett tidigt stadium, släcker automatiskt och förhindrar större eldsvådor. Sedan systemet installerades på Cérélia har vi detekterat många gnistor, men inga bränder.”

Read more

Contact us for custom solutions and quotes